Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 14

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
14
V Evropě dlouhodobě exponenci-
álně roste poptávka právě po ře-
šeních v oblasti obnovitelných
zdrojů energie. Tepelná čerpadla
Panasonic Aquarea, která k vy-
tápění, chlazení a ohřevu tep-
lé užitkové vody využívají odběr
energie ze vzduchu a poskytu-
jí levnější, čistší a udržitelnější
alternativu k tradičním fosilním
palivům nebo elektrickým sys-
témům, patří ze strany zákazní-
ků k nejvíce vyhledávaným sys-
témům.
Panasonic dosud tepelná čer-
padla určená pro evropský trh
dovážel ze své malajské továr-
ny. Nový výrobní závod tak po-
skytuje společnosti Panasonic
lepší schopnost vyhovět ros-
toucí poptávce po energetic-
ky účinném vytápění a chlaze-
ní v celém evropském regionu.
Rovněž přináší možnost okamži-
tě reagovat na lokální potřeby
a požadavky, včetně souladu s ev-
ropskými předpisy. Pro evrop-
ské zákazníky se rovněž zkrátí
čas dodání zakoupených produk-
tů Aquarea díky menším doprav-
ním vzdálenostem a vyšší rych-
losti spojů.
Od roku 2010 nastavila řada
Panasonic Aquarea svou spoleh-
livostí, jednoduchostí a inovace-
mi standard na poli tepelných čer-
padel vzduch-voda. Nová továrna
zahájila provoz s jednou výrob-
ní linkou, a její výrobní kapaci-
ta se bude postupně zvyšovat až
na 40 000 jednotek Aquarea roč-
ně. Střednědobý plán společnos-
ti Panasonic počítá s tím, že se
stane jednou z hlavních továren
na výrobu řady tepelných čerpa-
del Aquarea.
„Jsme svědky meziročního
nárůstu poptávky po našich te-
pelných čerpadel Aquarea typu
vzduch-voda a nyní máme jistotu,
že se nám ji díky novému moderní-
mu plzeňskému provozu podaří bez
problémů uspokojit,“
říká Enrique
Vilamitjana, Managing Director
Panasonic Appliances Air-Condi-
tioning Europe.
Společnost Panasonic půso-
bí v Plzni více než 20 let a podle
zástupců agentury CzechInvest
sehrála klíčovou roli ve vstu-
pu dalších japonských investorů
na český trh.
„Pamatuji si, že v červen-
ci 1995 jsem měl tu čest v japon-
ské Osace prezentovat možnosti
investování v ČR zástupcům spo-
lečnosti Panasonic a již v břez-
nu následujícího roku byla zalo-
žena továrna Panasonic v Plzni.
Byla to právě tato investice, která
otevřela dveře dalším japonským
investorům do České republiky,
kde v současnosti působí 255 ja-
ponských společností, jež v na-
ší zemi proinvestovaly 3,8 miliar-
dy dolarů a zaměstnávají 47 000
lidí,“
říká Josef Lébl, poradce ge-
nerální ředitelky vládní agentury
CzechInvest a specialista na ja-
ponské investice.
S více než 60 lety zkuše-
ností s vytápěním a chlazením,
Panasonic pokračuje ve vývoji
produktů s ohledem na energetic-
kou účinnost a udržitelnost. No-
vá výrobní linka zvýší produkci
čerpadel Aquarea tak, aby pokry-
la potřeby evropského trhu a za-
jistila zákazníkům společnosti
Panasonic energeticky účinnější
budoucnost.
Společnost Panasonic v říjnu slavnostně zahájila
ve své plzeňské továrně Panasonic AVC Networks
Czech, s. r. o. výrobu tepelných čerpadel typu
vzduch-voda, kterými bude zásobovat celý
evropský trh. Nový provoz byl zahájen s jednou
výrobní linkou, jejíž výrobní kapacita se bude
postupně zvyšovat až na 40 000 jednotek
tepelných čerpadel ročně.
Společnost Panasonic zahájila v Plzni evropskou výrobu
TEPELNÝCH ČERPADEL ZNAČKY AQUAREA
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48
Powered by FlippingBook