Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 6

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
6
„Povědomí o využití technologie
tepelných čerpadel s vrty v oblas-
ti rodinných, bytových, administra-
tivních či veřejných staveb (školy,
školky, úřady, sportoviště) je dnes
již známé. Díky netradičnímu vyu-
žití tepelných čerpadel s vrty, kte-
ré bylo použito u budovy TECO, je
však nyní třeba toto povědomí roz-
šířit i o oblast výrobní či výrobně
administrativní. I zde má totiž ta-
to technologie značný přínos a při
vhodně navržené otopné a chladi-
cí soustavě vede k velmi efektiv-
nímu a hospodárnému provozu. In-
vestor či architekt plánující projekt
průmyslového či výrobního objek-
tu, ve kterém administrativní část
zpravidla bývá, by měl proto i ten-
to zdroj brát v úvahu a zamyslet se
nad možnostmi kombinace efektiv-
ního vytápění s chlazením „zdar-
ma“ v jednom zařízení,“ říká v úvo-
du našeho rozhovoru Ing. Pavel
Dědina, vedoucí oddělení projek-
ce ve firmě GEROtop spol. s r.o.,
a autor projektu geotermálních vrtů.
Jak byste zhodnotil první
rok provozu nového sídla firmy
TECO z pohledu vytápění resp.
chlazení?
Křest ohněm, i tak by se dal na-
zvat první rok provozu, od které-
ho uplynulo aktuálně jen pár týd-
nů. Zimní období prověřilo vrtné
pole zejména v únoru, kdy byl za-
znamenán rekordní počet extrém-
ně mrazivých dnů na většině úze-
mí naší republiky. I tak se nejnižší
zaznamenaná teplota na výstupu
z vrtného pole pohybovala kolem
+9 °C, na vstupu do vrtů kolem
+4 až + 5°C. Při takovýchto teplo-
tách na primárním okruhu je zřej-
mé, že průměrná roční účinnost
systému pro vytápění a přípravu
TV bude atakovat, možná i pře-
sahovat hodnotu COP = 5,0. Pro
pokrytí špičkového tepelného vý-
konu budovy (tepelné ztráty) cca
70 kW tak postačuje příkon pou-
ze cca 14 kW elektrického proudu,
zbývající energii dodávají vrty.
Letní měsíce vrtné pole ta-
ké nikterak nešetřilo, ba naopak.
Letošní tropické léto bylo doslo-
va zátěžovým testem vrtného pole
v režimu pasivního chlazení. Sys-
tém geotermálních vrtů se však
choval velmi stabilně, a i v těch
nejteplejších dnech byla teplota
na výstupu z vrtného pole směřu-
jící k výměníku chlazení cca 15 –
16 °C, což bylo pro systém chla-
zení zcela dostačující a potvrdilo
naše projekční předpoklady a si-
mulace. Předpokládali jsme, že
pro největší letní vedra s potřebou
30 kW chladicího výkonu bude
nutné nakoupit 300 W elektrické
energie na přímý oběh vody z vr-
tů chladicími stropy. Při maxi-
málním potřebném výkonu chla-
zení cca 30 kW, který byl letos
potřeba velmi často, však tento
systém chlazení potřeboval pou-
hých cca 250 W pro chod oběho-
vých čerpadel! To odpovídá účin-
nosti „chladicímu faktoru“ EER =
cca 120, což lze v porovnání s kli-
matizací (splitové jednotky či ji-
né kompresorové chlazení s maře-
Připravený materiál vrtů – sondy GEROtherm a pytlovaná
injektážní směs CALIDUTHERM EKO 2,0 W/mK
Pásová vrtací souprava provádějící vrty na akci TECO v Kolíně
I tak by se dalo charakterizovat řešení v podobě zemních
tepelných čerpadel, která jsou výhradním zdrojem tepla
a chladu pro výrobně-administrativní budovu společnosti
TECO a. s. v Kolíně, která má za sebou první rok provozu.
Ten potvrdil výpočty projektantů, kdy je nová budova v létě
chlazena téměř zadarmo a velmi vysoká je zde také účinnost
vytápění a ohřevu vody.
S horkým létem i mrazivou zimou si v centrále firmy TECO
PORADÍ POUZE JEDNO ZAŘÍZENÍ
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook