Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 5

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
5
Výhody tohoto provedení:
výkon tepelného čerpadla je 4
až 12 kW (vzduch 7 °C / voda
35 °C);
nízké provozní náklady dí-
ky vysoké hodnotě COP (COP
= Coefficient of Performance =
výkonové číslo COP neboli fak-
tor výkonnosti systému tepelného
čerpadla v režimu vytápění) podle
normy EN 14511: do 5,0 (vzduch
7 °C / voda 35 °C) a do 4,2 (vzduch
2 °C / voda 35 °C);
obzvláště tichý provoz díky ve-
stavěné technologii pro akus-
tický komfort bydlení, tzv.
akustický design – Advanced
Acoustic Design (AAD patent);
vysoká kvalita výrobku a mo-
derní nadčasový design – pod
značkou „Made in Germany“ –
vyrobeno v Německu;
maximální výstupní teplota až
60 °C;
vnitřní jednotka s vysoce účin-
ným oběhovým čerpadlem,
trojcestným přepínacím venti-
lem a regulací, u varianty pro
vytápění a chlazení také s inte-
grovaným průtokovým ohříva-
čem vody;
intuitivní regulace Vitotronic
s jednoduchým ovládáním, sro-
zumitelným textem a grafic-
kým displejem;
reverzibilní provedení tepelné-
ho čerpadla umožňuje vytápění
a chlazení v jednom přístroji;
možnost ovládání větracích
systémů Viessmann;
připravený na spotřebu vlastní
vyrobené elektřiny z fotovol-
taických systémů;
funkce kaskády optimalizovaná
pro výkonové číslo COP až pro
5 tepelných čerpadel;
možnost ovládání přes inter-
net pomocí bezplatné aplikace
ViCare und Vitoconnect (voli-
telně);
možnost získání rozšířené kom-
plexní
5leté záruky Viessmann
;
tepelné čerpadlo splňuje poža-
davky pro státní dotační pro-
gramy;
třída energetické účinnosti*:
A++.
Další pozitiva:
Dvojí vrstva zabraňuje zvuku
šířícímu se do okolí
Dvojité elastické rozpojení a akus-
ticky optimalizované uspořádá-
ní komponent chladicího okruhu
účinně zabraňují vyzařování hluku
přes kryt a vedení chladiva. Tím
je téměř vyloučen přenos vibrací
z venkovní jednotky na objekt ne-
bo do budovy.
Zvýšení efektivity – COP:
až 5,0 při A7/W35
Důležité komponenty přispíva-
jí ke zvýšení efektivity. Sem patří
kompresor Scroll s řízením otáček,
asymetrický deskový výměník
tepla a vzduchový výparník s vlni-
tými lamelami.
Obzvláště tichý provoz díky
vestavěné technologii pro akustic-
ký komfort bydlení, tzv. akustický
design
Pro obzvláště tichý provozní
chod jednotky je k dispozici no-
vá technologie, tzv. akustický de-
sign – Advanced Acoustic Design
(AAD). Vitocal 200-S je pro-
to vhodný pro použití v oblastech
s hustou zástavbou, jako jsou na-
příklad sídliště s řadovými domy.
Pečeť kvality EHPA
Pečeť kvality EHPA slouží jako
důkaz výkonového čísla COP (Co-
efficient of Performance) pro žá-
dost o dotace podle programu trž-
ních pobídek.
Německá komise pro pečeti
kvality EHPApotvrzuje, že tepelné
čerpadlo Viessmann
Vitocal 200-G splňu-
je požadavky uvedené
v předpisech pro pečeť
kvality EHPA.
Regulace Vitotronic
200 volitelně s WLAN
modulem
Pomocí regulace Vitotronic 200 je
možno tepelné čerpadlo ovládat po-
mocí internetového rozhraní Vito-
connect (jako příslušenství) a zdar-
ma na dálku také přes internet přes
aplikaci ViCare na mobilním kon-
covém zařízení. Kromě toho je
možná kombinace s centrální do-
mácí vzduchotechnikou Vitovent.
Vitoconnect 100 vytváří
spojení
Pro obsluhu přes aplikaci je nut-
né rozhraní Vitoconnect 100. Kdy-
koliv je možné dodatečně vybavit
touto aplikací dřívější tepelná čer-
padla výrobní série Vitocal (od ro-
ku výroby 2010).
Aplikace ViCare
Aplikace ViCare umožňuje provo-
zovateli zařízení ovládat topné za-
řízení přes smartphone. Kdykoliv
je možné podívat se na stav provo-
zu a v případě poruchy lze rychle
a jednoduše kontaktovat odbornou
firmu, která je předtím uložena
v aplikaci.
Vzájemná provázanost:
Systémová technika
„Celek je více než suma jeho
částí.“ Podle této filozofie, na-
bízí Viessmann nejen jednotli-
vé komponenty zařízení vytápě-
ní, které splňují vysoké standardy
kvality, spolehlivosti a účinnos-
ti Viessmann. Všechny výrobky
jsou součástí odpovídající celko-
vé koncepce, kde se všechny kom-
ponenty vzájemně doplňují. Neboť
pouze perfektní souhra systémově
integrovaných komponent vytvá-
ří kompletní výkonový potenciál
špičkové inovativní techniky.
Viessmann systémová technika
zahrnuje vše, co spolehlivé a hos-
podárné vytápění znamená. Regu-
lace Vitotronic s bezdrátovým dál-
kovým ovládáním, zásobníky teplé
vody Vitocell pro nejlepší komfort
z teplé vody, kvalitní solární sys-
témy pro úsporné vytápění a foto-
voltaické systémy pro vlastní vý-
robu elektřiny.
Viessmann, spol. s r. o.
Plzeňská 189, 252 19 Chráštany
tel.: 257 090 900
Regulace Vitotronic 200
Vitoconnect 100
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook