Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
čerpadla od společnosti STIEBEL
ELTRON i toto čerpadlo vyniká
velmi nízkou spotřebou elektrické
energie (tepelné čerpadlo je zařa-
zeno do energetické třídy A++),
ale především nízkou hladinou
akustického výkonu.
Hlukovou zátěží ve vztahu k in-
teriéru a exteriéru budov se zabý-
vá zákon č.258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví. Ten v § 30, odst.
3 stanovuje tzv. „Chráněný pro-
stor stavby“, za který je považován
prostor do vzdálenosti 2m před lí-
cem jejich obvodového pláště a ta-
ké chráněný vnitřní prostor stavby
– interiér domu.
Platnými limity pro emi-
se hluku jsou pro interiér stavby
40 dB(A) ve dne a 30 dB(A) v no-
ci. Okolní zástavba je také chrá-
něna zákonem. Ten určuje, že již
2m od fasády domů v sousedství
(tzv. Chráněný prostor stavby) ne-
smí být hluk vyšší než 50 dB(A)
a v noci 40 dB(A).
Hluk samotných tepelných čer-
padel se měří podle normy ČSN
EN 12102 v laboratoři a výsledek
musí být uveden na energetickém
štítku tepelného čerpadla. Nová
řada tepelných čerpadel vzduch/
voda STIEBEL ELTRON WPL
09 IKCS classic a WPL 17 IKCS
classic určených pro vnitřní insta-
laci je v tomto ohledu mimořádně
šetrná a jejich tichý chod má mini-
mální dopad na své okolí. To znač-
ně omezuje zdravotní rizika oby-
vatel a obecně zvyšuje komfort
bydlení při možnosti dosažení ma-
ximálních úspor za vytápění.
Ivo Románek
STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 111
e-mail:
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook