Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
Výrobky AZP Brno se vyznaču-
jí vysokou odolností proti poško-
zení, příjemným designem, snad-
nou údržbou, dlouhodobě pěkným
vzhledem a univerzální možnos-
tí použití.
Silnou stránkou společnos-
ti je velká pružnost a operativnost
v oblasti výroby nerezových sani-
tárních systémů. To usnadňuje ko-
munikaci se zákazníkem a umož-
ňuje takříkajíc „ušít“ sanitární
systém budově přímo na míru.
To byl i případ ubytovny s ná-
zvem StarTruck, která je situována
přímo na Česko-slovenském hra-
ničním přechodu Hodonín – Holíč.
Budova procházela komplexní re-
konstrukcí a nyní je využívána ja-
ko ubytovna dálkových řidičů ka-
mionů.
Požadavek projektantů na vy-
bavení sanitárních prostor zde byl
jasný. Veškeré zařizovací před-
měty, včetně umyvadel, pisoárů,
NEREZOVÉ SANITÁRNÍ SYSTÉMY
pro sociální zázemí ubytovny StarTruck byly správnou volbou
Společnost AZP Brno je
český výrobce sanitárních
systémů z nerezu. Specializuje
se na produkci nerezových
pisoárů a pisoárových
žlabů, nerezových
záchodů, umyvadel,
výlevek, nerezových žlabů,
koupelnových odtokových
žlabů, vpustí, vodovodních
baterií a v neposlední řadě také
sprch včetně těch zahradních.
Žádanými výrobky jsou nyní
také nerezová pítka nebo
nerezové dveře.
toalet i sprch musí být vzhledem
k náročnosti provozu provedeny
z nerezu.
Poměrně složitý úkol byl svě-
řen společnosti AZP Brno. Ta
na míru vyrobila z nerezu nejen
několik jedno, dvoj a trojumyva-
del pro společná WC ubytovny,
ale také nerezové pisoáry či toale-
ty. Také sprchové kouty jsou vy-
baveny nerezovými sprchovými
předstěnovými moduly AUS 3 či
sprchovými žetonovými automaty
ZAS 3.TV. Z nerezu jsou zhotove-
ny i odtokové žlábky ve sprchách.
Skutečným „nerezářským bon-
bónkem“ je však vybavení toale-
ty pro tělesně postižené. Ta je vy-
bavena nerezovou toaletou, madly
i umyvadlem z nerezu, přičemž
umyvadlo je osazeno nerezovou
stojánkovou baterií s elektronic-
kým ovládáním.
V současné době je objekt
v provozu již několik let, jeho so-
ciální zázemí je stále plně funkční
a vypadá jako nové. Potvrzuje se
tak, že sázka na nerezové sanitární
systémy pro tento objekt byla zce-
la jistě tou správnou volbou.
Ivo Románek
AZP Brno s. r. o.
Sladovnická 17, 620 00 Brno
tel: 545 428 911; 602 570 068
e-mail:
,
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...48
Powered by FlippingBook