Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 12

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
12
Ověřeným systémem podlahového
vytápění, který byl úspěšně apliko-
ván na tisících stavbách u nás do-
ma i v zahraničí, je systém plošné-
ho vytápění Cosmo.
Základem teplovodního podla-
hového topení Cosmo je kvalitní
pětivrstvé potrubí Cosmo s kyslí-
kovou bariérou. To zajišťuje spo-
lehlivost, bezpečnost a dlouho-
dobou bezproblémovou funkci
systému v řádu desítek let.
Velmi snadná a rychlá je také
jeho instalace. Tu je možno pro-
vést dvěma způsoby. První z nich
je s pomocí nopového systému,
kdy je PE-Xc trubka jednoduše
pevně zašlápnuta do pěnových při-
chycovacích nopů bez nutnosti po-
užití dalších upevňovacích prvků.
Druhým způsobem instalace je pak
využití Cosmo Tacker systému,
kdy je potrubí upevňováno k sys-
témové desce s pomocí patentova-
ných kotvicích sponek přesně dle
projektu.
Montáž podlahového vytápění
COSMO – nopový systém
Výhodou instalace podlahového
vytápění COSMO s pomocí no-
pového systému je velmi snadná
montáž potrubí mezi přichycova-
cí nopy bez nutnosti použití dalších
upevňovacích prvků. Montáž pro-
bíhá ve čtyřech krocích. Nejdříve
je po obvodu místnosti instalován
na všechny stěny okrajový lem s in-
tegrovanou fólií. Druhým krokem
je pak pokládka COSMO nopových
desek, přičemž sousední desky jsou
spojeny technikou přeplátování. Po-
té již probíhá pokládka PE-Xc pě-
tivrstvé trubky jejím jednoduchým
zašlápnutím přímo mezi pěnové
přichycovací nopy. V dalším kroku
následuje provedení lité samonive-
lační podlahy a po jejím vyzrání pak
pokládka finální podlahoviny.
Veškeré komponenty podlaho-
vého vytápění COSMO – nopový
systém – jsou dodávány jako celek
včetně všech komponentů potřeb-
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ COSMO
aneb vytápějte svůj dům levně a komfortně
ných k jeho instalaci, jako je pěti-
vrstvé PE-Xc potrubí, systémové
desky, závitové a lisovací spoje,
obvodové dilatační pásy, rozdělo-
vače včetně skříní, regulací a dal-
šího příslušenství.
Podlahové vytápění
– COSMO Tacker
Velmi jednoduchá a rychlá je ta-
ké instalace podlahového vytápě-
ní COSMO Tacker. Montáž se liší
v upevnění PE-Xc potrubí k desce.
Zatímco u nopového systému je po-
trubí zašlápnuto mezi přichycovací
nopy, u systému Tacker je upev-
ňováno k desce pomocí fixačních
spon. Systém se skládá z desky
Cosmo Tacker v roli, jejíž součás-
tí je tepelná izolace a izolace proti
kročejovému hluku z pěnového po-
lystyrenu s nakašírovanou pevnou
tkaninovou fólií s rastrem 50mm,
přičemž jedna role obsahuje 10m
2
.
Dále rozdělovač z nerezové oceli,
skříň rozdělovače pod omítku, veš-
keré lisovací a závitové spoje a dal-
ší příslušenství, jako jsou obvodové
dilatační pásy, fixační spony nebo
regulace podlahového vytápění pro
jednotlivé pokoje.
Podlahové vytápění je nyní jednoznačným trendem
ve vytápění rodinných domů. Mezi jeho hlavní výhody patří
úspornost provozu, lepší rozložení teploty v místnosti vlivem
celoplošného rozmístění potrubí v podlaze, snížení víření
prachu a také možnost plného využití podlahové plochy
místnosti bez omezení, jako je tomu v případě umístění topných
konvektorů, radiátorů či fancoilů pod okny či na ostění.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...48
Powered by FlippingBook