Stavební a investorské noviny - 11-12 / 2018 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Srdcem tepelného čerpadla je
kompresor, který zabezpečuje
přečerpávání tepla z okolního
vzduchu do otopné soustavy v ob-
jektu. Tepelné čerpadlo tedy na-
saje vzduch, například o venkov-
ní teplotě -20 °C, tento vzduch
ochladí na -35 °C a získanou ener-
gii z ochlazení vzduchu předá
ve formě teplé topné vody, napří-
klad o teplotě 65°C, která násled-
ně koluje v radiátorech, a tím za-
bezpečuje tepelný komfort.
Kompresory tepelných čer-
padel jsou elektromotory, které
svým provozem způsobují emi-
se hluku. Soustavně působící hlu-
ková zátěž je obtěžující veličinou,
kterou je nutné co nejvíce elimi-
novat, a zajistit tak klidné životní
Tepelná čerpadla jsou
důmyslná zařízení, která
dokáží z jedné jednotky
dodané elektrické
energie vyrobit až pět
tepelných jednotek.
Díky této skutečnosti je
zabezpečení tepelné pohody
v domácnosti při využití
tepelného čerpadla až 5x
levnější, než při vytápění
například elektrokotlem.
V současné době jsou
tepelná čerpadla využívána
nejen k vytápění objektů,
ale i pro přípravu teplé vody
na mytí, nebo pro chlazení
interiéru v letním období.
Nová řada tepelných čerpadel vzduch/voda STIEBEL ELTRON
SE VYZNAČUJE VELMI TICHÝM CHODEM
prostředí nejen sobě, ale i uživa-
telům okolních objektů. Při pro-
jektování, montáži a následném
provozování tepelných čerpadel
je proto nutné dodržovat celou řa-
du zásad.
Snižování hlučnosti tepelných
čerpadel je samozřejmě také trvalý
úkol pro jejich výrobce. Mezi prů-
kopnické špičky se řadí například
i německá společnost STIEBEL
ELTRON. Ta patří mezi průkop-
níky a přední inovátory těchto za-
řízení. Nejlépe o tom svědčí fakt,
že právě nyní přichází na trh s no-
vými řadami invertorových tepel-
ných čerpadel vzduch/voda WPL
IKCS classic a WPL ICS classic.
Obě řady tepelných čerpa-
del vynikají jak na straně vysoké
účinnosti, tak i na straně komfort-
ní bezobslužnosti. Jen málokdo se
může jako firma Stiebel Eltron po-
chlubit tím, že servis bez otevření
deklu nepozná, zda stroj pracuje,
nebo odpočívá. Tepelná čerpadla
Stiebel Eltron jsou tak tichá, že vy-
kazují zátěž jen a pouze 29 dB(A)
na vstupní a 32 dB(A) na výstup-
ní vzduchové vyústce. V praxi to
znamená, že už 2,5 metru od tepel-
ného čerpadla splňuje tepelné čer-
padlo nejpřísnější normy na klidný
a ničím nerušený spánek.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
STIEBEL ELTRON WPL 09 IKCS
classic
je invertorové tepelné čerpadlo
systému vzduch/voda. Svým top-
ným výkonem 4,2 kW při ven-
kovní teplotě -7° C je určeno pro
vytápění novostaveb s tepelnou
ztrátou do 6 kW, tedy s velikos-
tí do cca 140 m
2
podlahové vytá-
pěné plochy. Je určeno k vnitřní
instalaci pro vytápění a chlaze-
ní. Jeho prostřednictvím nabízí
společnost STIEBEL ELTRON
elegantní a současně účinné sys-
témové řešení pro novostavby.
Díky variabilnímu vedení vzdu-
chu předem sestavenými vzdu-
chovými hadicemi lze provést
jeho rychlé a snadné připojení té-
měř všude. Díky vynikající zvu-
kové izolaci vzduchového vede-
ní není chod tepelného čerpadla
téměř slyšet ani v husté zástavbě.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
STIEBEL ELTRON WPL 17 IKCS
classic
je také invertorové tepelné čerpa-
dlo systému vzduch/voda. Svým
vyšším topným výkonem 8 kW
při venkovní teplotě -7° C je urče-
no pro objekty s tepelnou ztrátou
až 11 kW, tedy pro novostavby
s vytápěnou plochou až 220m
2
.
Toto tepelné čerpadlo lze vyu-
žít pro vytápění i chlazení a je ur-
čeno k vnitřní instalaci. Tepelné
čerpadlo představuje ideální sys-
témové řešení pro větší novostav-
by. Stejně jako všechna tepelná
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48
Powered by FlippingBook