Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
Rozdělení střešních krytin
Současný trh střešních krytin
vhodných pro realizaci střech ro-
dinných domů lze rozdělit přibliž-
ně do tří základních skupin. Tvrdé
skládané krytiny, plechové kryti-
ny a krytiny na bázi asfaltových
bitumenů. Ostatní střešní krytiny
(např. plastové, kamenné, dřevěné
šindele) bývají na rodinných do-
mech dneška aplikovány vícemé-
ně okrajově.
První skupinu tvoří tvrdé sklá-
dané střešní krytiny. Materiálově
jsou známy především dva typy
těchto krytin – pálené střešní tašky
a betonové střešní tašky.
Oba typy střešních systémů se-
stávají ze základních tašek, krajo-
vých tašek, hřebenáčů i různých
speciálních tašek (prostupové taš-
ky, větrací tašky apod.), ze kterých
lze komfortně vytvořit dlouhodobě
trvanlivé a vysoce efektivní zastře-
šení domu.
Jak vybrat
STŘEŠNÍ KRYTINU PRO DŮM
Kvalitní střecha je jedním ze základů spokojeného užívání rodinného domu. Je proto velmi důležité věnovat náležitou pozornost
jak výběru samotné střešní krytiny, tak i prověřené pokrývačské firmy. Několik postřehů a námětů, jak přistupovat k výběru
střešní krytiny pro Váš dům, vám poskytne o následující článek.
Tvarové a barevné řešení
skládaných střešních krytin
Skládané střešní krytiny dnes dis-
ponují širokou škálou tvarů a ba-
revných řešení tašek. Stále oblíbe-
nými jsou tašky s klasickou vlnou,
ale do popředí se dostávají i plo-
ché moderní tvary tašek. Skládané
střešní krytiny je možné si vybrat
v řadě barevných odstínů. U beto-
nových střešních tašek je možné je
navíc dodat ošetřené ochrannou po-
vrchovou úpravou, která zajišťuje
tašce delší životnost, odolnost proti
opotřebení i ušpinění povrchu.
Taktéž povrch pálených střeš-
ních tašek je možné opatřit přírod-
ní ochrannou vrstvou, tzv. engobou
nebo glazurou (ta dodává tašce vy-
soce lesklý povrch). Tímto získá-
vá taška nejen svůj charakteristic-
ký vzhled, ale díky této úpravě u ní
dochází i k vysokému samočistící-
mu efektu. To znamená, že údrž-
bu za vás obstará déšť. Glazova-
ná úprava navíc tašku zušlechťuje,
zpevňuje a chrání. Tím je zaručena
její stálobarevnost a především ži-
votnost v délce 80 - 100 let.
Z výše uvedeného je tedy zřej-
mé, že skládané střešní krytiny se
vyznačují dlouhodobou trvanli-
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook