Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail:
Obnova obvodového pláště
provozně technických budov
Wikov – Hronov
Důvody, které vedly k realizaci
nového opláštění provozně tech-
nických budov (PTB) v areálu
Wikov MGI a. s. v Hronově, spo-
čívaly především v jejich původ-
ních – zcela nevyhovujících te-
pelně technických parametrech.
Koncept technického řešení spo-
číval ve výměně všech okenních
a dveřních výplní za moderní sys-
tém hliníkových rámů s přeruše-
ným tepelným mostem a ditermál-
ním zasklením. Fasáda byla dále
zateplena větraným pláštěm ukon-
čeným hliníkovými trapézovými
plechy TR 18 a tepelnou izolací
tl. 120 mm na bázi minerální vl-
ny. Fasádní plechy byly zavěšeny
na ukotvený svislý rošt z pozinko-
vaných profilů. Plechy byly kot-
veny samořeznými vruty 5,5/19
se šestihrannou hlavou. Plocha
fasády u budovy PTB I. činila
1 720 m
2
, u budovy PTB II. to pak
bylo 1 150 m
2
. Práce na realizaci
byly zahájeny v dubnu roku 2016
a v srpnu téhož roku bylo opláště-
ní dokončeno.
Rekonstrukce střechy
zvonice kostela sv. Vavřince
– Vysoké Mýto
Renesanční věž kostela svatého
Vavřince ve Vysokém Mýtě by-
la postavena cca v letech 1583 –
1585. V době baroka byla zvýše-
na o jedno patro. Ve zvonici jsou
v současné době výstavní prosto-
ry Městské galerie. Objekt podléhá
památkové ochraně. Práce na ob-
nově střechy byly zahájeny v zá-
ří 2016.
Z důvodu špatného stavu kry-
tiny a zatékání do podkroví bylo
rozhodnuto o celkové rekonstruk-
ci střechy. Jejím předmětem by-
la výměna střešní krytiny, oprava
poškozených tesařských konstruk-
cí, výměna a oprava klempířských
konstrukcí, demontáž a opětov-
ná montáž části hromosvodů. Prá-
ce byly prováděny z lešení (lešení
– věž + závěsné lešení pod okapo-
vou hranou střechy).
Postup prací sestával z demon-
táže stávající břidličné krytiny, de-
montáži podkladního pásu z le-
penky a odhřebíkování bednění.
Dále byla provedena kontrola sta-
vu bednění a tesařských konstruk-
cí. Vzhledem ke zjištěnému stavu
byla provedena výměna cca 50 m
2
bednění, 50% námětků a římsové
fošny. Maximální šířka nových pr-
ken byla 140mm. V průběhu pra-
cí bylo zajištěno provizorní zabez-
pečení střechy proti povětrnostním
vlivům – plachtováním. Na bed-
nění byla položena pojistná hyd-
roizolace. Pro pokrytí střechy by-
la zvolena přírodní břidlice šupina
26/21 cm, počet kamenů 42 ks/m
2
.
Plocha rekonstruované střechy či-
nila 225 m
2
. Akce byla ukončena
a investorovi k plné spokojenosti
předána v listopadu 2016.
Z podkladů firmy Pario s.r.o.
zpracoval Ivo Románek
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook