Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
vých úrovních tak, jak tomu bylo
v minulosti.
K dalším atypickým detailům
střechy patří sněhové zachytávače.
Ty byly vzhledem k významu ob-
jektu a velikosti ploch střechy lodi
navrženy projektantem. Jsou pro-
vedeny z nerezové oceli, ornamen-
ty jsou vypalované dle detailních
výkresů.
V letošním roce by měla být
oprava střech kostela kompletně
dokončena, a to položením břidli-
ce na severní části hlavní lodi
Obnova střechy na katedrále
Nanebevzetí Panny Marie
v Sedleci (u Kutné Hory)
Tento úžasný komplex je zastře-
šen ve dvou výškových úrovních.
Vrchní úroveň tvoří sedlové stře-
chy, půdorysně ve tvaru kříže,
a spodní pultové střechy. Na obou
úrovních byla koncem minulého
století použita velkoformátová be-
tonová krytina. Ta byla, bohužel,
položena ne zcela odborně a dle
technických norem. Od prvopočát-
ku docházelo při poryvech větru
často k jejímu uvolňování. Majitel
objektu dospěl k rozhodnutí stře-
chy komplexně opravit, s důrazem
na vrchní sedlové.
Základním požadavkem pa-
mátkářů bylo nahradit stávající
betonovou krytinu krytinou pále-
nou, nejlépe prejzovou do malty.
S ohledem na výšku objektu a pří-
padnou údržbu krytiny byla zvo-
lena pálená taška ANTICO, která
pohledově prejzy připomíná.
V letech 2015 – 2016 proběh-
la realizace vrchních střech. Práce
probíhaly bez pracovního lešení,
za pomoci horolezecké techniky
(úvazy, lana…). Klempířské prvky
byly vesměs zachovány původní,
pouze úžlabí byla provedena zce-
la nově. Důvodem bylo jejich ne-
odborné původní provedení, na-
víc s malou rozvinutou šíří. Plocha
horních rekonstruovaných střech
činila 1800 m
2
.
Dle našich zjištění proběhly
práce k plné spokojenosti majite-
le objektu (římskokatolická farnost
Sedlec). Do objektu za celou dobu
oprav ani jednou nezateklo díky
důslednému a preciznímu krytí re-
konstruovaných úseků plachtami.
zovány práce jak na fasádě, tak
na báni věže. V průběhu let 2015
a 2016 firma Pario realizovala veš-
keré tesařské práce jak na báni, tak
uvnitř věže (opravy stropů a jed-
notlivých schodišť). Provedeny
byly také klempířské práce na bá-
ni z měděného plechu, v ploše cca
520 m
2
. Zajímavým momentem re-
konstrukce věže byl námět inves-
tora nahradit stávající nevyhovují-
cí kříž nad helmicí věže. Původní
kříž totiž nevyhovoval jak veli-
kostí (příliš malý vzhledem k ve-
likosti báně, výška cca 135 cm,
navíc byl neodborně proveden –
svařenec z jakl profilů), tak z hle-
diska památkové péče. Na nový
kříž byla vypsána architektonická
soutěž, v níž zvítězil návrh arch.
Schmidta. Kříž je pojat zcela aty-
picky, vyznačuje se strohými tva-
ry, avšak velice působivě. A to jak
velikostí (výška 3,60 m), tak pou-
žitým materiálem – leštěná nerez
v kombinaci se zlacením.
Rok 2016 se dále nesl v poklád-
ce břidlice, a to na západní valbě
a jižní části hlavní lodi, v ploše cca
600 m
2
. Do střechy lodi byla vrá-
cena volská oka ve dvou výško-
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook