Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 6

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
6
V průběhu loňského roku se
Tondach stal součástí skupiny
Wienerberger. To si samozřejmě
vyžádalo řadu organizačních i per-
sonálních změn. Jednou z nich je
i změna na postu obchodního ře-
ditele společnosti Tondach, kdy
po pověření bývalého jednatele
a obchodního ředitele společnosti
Tondach, pana Ing. Kamila Jeřáb-
ka funkcí v představenstvu společ-
nosti Wienerberger, byl do funkce
obchodního ředitele společnos-
ti Tondach jmenován pan Robert
Krestýn. Rozjeli jsme se za ním
do centrály společnosti Tondach
v Hranicích a zanedlouho jsme si
již povídali o jeho prvních krocích
v nové pozici. V úvodu našeho se-
tkání říká:
„K mým prvním krokům
ve funkci patřilo seznámení se
s výrobními závody Tondachu.
Musím říci, že zde jsem si ještě ví-
ce uvědomil tradici výroby pále-
ných střešních tašek u nás, která se
tady předává z generace na genera-
ci. Úkolem mým a mých spolupra-
covníků bude v této tradici úspěš-
ně pokračovat.
Věřím tomu, že nám v tom po-
může i naše spojení se společnos-
tí Wienerberger, která je největším
výrobcem cihel na světě. Vytvoře-
ní tohoto silného „tandemu“ gene-
ruje řadu významných výhod ne-
jen pro obě firmy, ale především
pro zájemce o zdravé bydlení v do-
mech z čistě přírodních, cihlových
materiálů. K těm základním patří
nákup zdicích materiálů a střešní
krytiny od jednoho výrobce a jis-
tota zázemí silné firmy pro zákaz-
níka, ať již se jedná o oblast kon-
troly kvality nebo předprodejního
a poprodejního servisu.“
Jaké jsou Vaše vize a kde vi-
díte další možnosti zkvalitňování
působení Tondachu na trhu?
Tondach na našem trhu úspěš-
ně působí déle než 25 let. S mým
nástupem tedy nepůjde o žádnou
revoluci. Naším prvořadým cí-
lem bude zajistit další zlepšová-
ní a rozšiřování služeb zákazní-
kům. S rychlým vývojem doby se
mění jejich požadavky i chování
na trhu. Na to reaguje i naše no-
vá vize. Chceme být Top-of-Mind,
první volbou, pro investory, reali-
zační firmy, projektanty i architek-
ty a obchodníky se stavebním ma-
teriálem. Chceme nadále cíleně
propojovat naše tradiční i moderní
materiály s těmito klíčovými čtyř-
mi skupinami.
Můžete v této souvislosti
uvést konkrétní příklady?
Mohu. Tak kupříkladu stavitelé
rodinných domů jsou dnes o našich
produktech a službách mnohem
lépe informováni než v minulos-
ti. Dokáží si vybrat konkrétní typ
střešní tašky z naší produkce, typ
její povrchové úpravy a jsou roz-
hodnuti o jejím nákupu. Beze spo-
ru jim v tom velmi dobře pomáhá
služba umístěná na našich webo-
vých stránkách
,
Střechy ve vašem okolí, kde se mo-
hou případní zájemci z různých re-
gionů ČR a SR podívat a zjistit, kde
jsou provedeny realizace střech
Tondach v blízkosti jejich bydliště
a prohlédnout si v reálu konkrétní
typ tašky přímo na střeše.
U pokrývačů cítíme nedostatek
nových kvalitních profesionálů.
To je důvod, proč jsme se rozhodli
vybudovat v areálu výrobního zá-
vodu zde v Hranicích zbrusu no-
vé školicí středisko. Jeho úkolem
bude nejen provádění pravidel-
ných školení pokrývačů v oblas-
ti pokládky nejrůznějších typů na-
šich střešních krytin či zpracování
detailů střechy, ale kupříkladu ta-
ké příprava skladby střešního pláš-
tě podle platných norem nebo zdo-
konalení v jednání se zákazníkem.
Činnost školicího střediska bu-
dou zajišťovat zkušení odborníci.
V jejich náplni bude jak provádě-
ní školení v rámci tohoto střediska,
tak také zajištění odborné pomoci
PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
by měla být pro zákazníka první volbou
říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny pan Robert Krestýn,
obchodní ředitel společnosti Tondach Česká republika s. r. o.
Pravá pálená střešní taška je jen jedna. Poznáte ji pohledem, po zvuku poklepem, a pokud ji vezmete
do ruky, pak také velmi příjemným, hřejivým pohmatem.
Vžitým synonymem pro tento typ tradiční střešní krytiny je u nás značka Tondach. V jejích
výrobních závodech v Hranicích, Šlapanicích u Brna, ve Stodu u Plzně a v Blížejově dnes vznikají ty
nejmodernější pálené střešní tašky, které jsou určeny jak pro stavitele rodinných domů, tak i pro
pokrytí střech domů bytových, či památkově chráněných objektů.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook