Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
7
a poradenství pokrývačům přímo
v terénu – na stavbě. Jdeme i ces-
tou speciálních aplikací pro reali-
zační firmy. Jednou z nich je i tzv.
mobilně technická příručka, kte-
rá je pokrývačům kdykoliv opera-
tivně přístupná a jsou v ní soustře-
děny veškeré informace k našim
produktům. To samozřejmě ve-
de ke správné montáži krytin, op-
timálnímu zvládnutí všech detai-
lů, možnosti rychlého doobjednání
například kusového zboží apod.
V rámci podpory projektantům
a architektům opět využijeme sy-
nergického efektu našeho spojení
se společností Wienerberger, kte-
rá má ze spolupráce s nimi boha-
té zkušenosti zejména v oblasti po-
skytování softwarových nástaveb
určených pro navrhování konstruk-
cí v prostředí CAD. Věříme, že to
přispěje k dalšímu usnadnění výbě-
ru střešní krytiny a zkvalitnění ná-
vrhů střech. Čtvrtou skupinou jsou
prodejci stavebního materiálu. Ti,
ať již se jedná o komplexní doda-
vatele stavebních materiálů, nebo
specializované prodejce střešních
krytin, svoji činnost výrazně mění.
Služby, které včera byly nad-
standardní, jsou dnes již realizač-
ními společnostmi a koncovými
zákazníky očekávány. Jako napří-
klad bezvadné logistické služby.
Naší ambicí je aktivně podpořit
a individuálně propojit pomyslnou
„červenou Tondach nití“ všechny
čtyři klíčové kanály do již zmiňo-
vaného Top-of-Mind.
Tondach jako první volba na-
šich zdravých produktů pro všech-
ny investory a realizační firmy.
Jaký byl zájem o pálené střeš-
ní krytiny v uplynulém roce
2016? Jste spokojeni s dosažený-
mi obchodními výsledky?
Řečeno sportovní terminolo-
gií, rok 2016 bych rozdělil na dva
naprosto rozdílné poločasy. Prv-
ní polovina roku pro nás byla těž-
ší. V tomto období docházelo k řa-
dě významných vlastnických změn
v obchodní síti ovlivňující prodej
našich materiálů, což mohlo způ-
sobit určitou stagnaci trhu. Naopak
druhá polovina roku byla excelent-
ní i v segmentu novostaveb, kde
jsme se svezli s úspěchem Wiener-
bergeru. V tomto období se totiž
prodalo rekordní množství cihel,
a my jsme logicky očekávali, že
se to pozitivně promítne i v našich
prodejích. To se v plném rozsahu
potvrdilo. Druhé pololetí bylo po-
znamenáno i zvýšeným zájmem
investorů o rekonstrukci střechy.
To vše se kladně odrazilo i v na-
šich výnosech, kdy jsme meziroč-
ně zaznamenali nárůst obratu.
Jak jste toho dosáhli?
Zejména podporou našich pré-
miových produktů. Nárůst zájmu
investorů se soustředil především
na naše tašky opatřené glazura-
mi. Z tohoto faktu je zřejmé, že
česká společnost se mění, ekono-
micky roste a má i více informací
o našich produktech. Vybírá si tu-
díž kvalitnější materiál s kvalitněj-
ší povrchovou úpravou. Těmto po-
žadavkům trhu jsme šli včas vstříc,
když jsme v loňském roce rozšířili
náš program tašek opatřených kva-
litní glazurou Amadeus o naše ob-
líbené řady Stodo 12 a Figaro 11.
S jakými novinkami vstupu-
je Tondach do nového roku 2017?
Do letošní stavební sezony vstu-
puje Tondach s ryze funkční novin-
kou. Jedná se o novou podhřebeno-
vou větrací tašku u typu Samba. Ta
svým vylepšeným tvarem nenaru-
šuje jednolitý vzhled střechy a při-
spívá tím k vyšší estetice díla.
V uplynulém období přišla Va-
še společnost s několika novin-
kami. První z nich byla taška mo-
derního plochého tvaru s názvem
Figaro 11. Jaký byl zájem stavite-
lů rodinných domů o tuto tašku?
Celý předchozí rok se nesl
ve znamení komunikace prémio-
vých produktů jak pro koncového
zákazníka, tak i u obchodních part-
nerů. To se samozřejmě odrazi-
lo i v prodejích a zájmu o tuto taš-
ku. Jak již jsem zmínil, podařilo se
nám zvýšit i prodej glazovaných
tašek. Shrnuto podtrženo: Efekt se
dostavil a to je důvod proč chceme
pokračovat v této nastoupené stra-
tegii i v letošním roce.
Častým tématem střech jsou
rekonstrukce. Co dokážete nabíd-
nout zájemcům o novou střechu
v této oblasti?
Převážnou část našeho obratu
činí rekonstrukce. Snažíme se pro-
to prostřednictvím našich obchod-
ních partnerů, pokrývačů i médií
přesvědčit zákazníka, že střecha je
zásadní investicí, která potřebuje tr-
valé, pěkné kvalitní řešení a neza-
slouží si provizorium. Jak již jsem
řekl, naše společnost se vyvíjí a zá-
kazníci zvyšují své nároky. Poměr
kvality, ceny a trvalé hodnoty. To
je to, co je zajímá. Střecha je však
také o pocitu, kráse a bezpečí. S na-
šimi materiály lze všechny tyto je-
jich nároky beze zbytku uspokojit.
Hovořil jste o zlepšování slu-
žeb pro zákazníky. Týká se to
také záruky na Vámi dodané
střešní tašky?
Ano. Naše společnost si je jista
kvalitou svých produktů. Nabízíme
proto našim smluvním partnerům a
koncovým zákazníkům záruku nad
rámec zákonné odpovědnosti za va-
dy rozšířenou na 33 let s názvem
Tondach All Inclusive. V případě
uznané reklamace pak společnost
Tondach nese náklady spojené s vý-
měnou reklamované krytiny, tj. prá-
ci, transport a navíc i samotné tašky.
K základním podmínkám zá-
ruky patří pokrýt střechu zakou-
penou krytinou Tondach, vyplnit
žádost umístěnou na webových
stránkách, odeslat ji na příslušnou
adresu a dodržet podmínky záruky
All Inclusive.
Střecha je jednou z klíčových
konstrukcí každého domu či stav-
by. Proč by měla být právě z pá-
lených tašek z Tondachu?
Historie ukazuje, že životnost
pálené střešní tašky překonává sta-
letí. Její trvanlivost a funkčnost je
prověřena mnoha generacemi uži-
vatelů. Přidáme-li k tomu nejmo-
dernější výrobní technologie, čistě
přírodní, zdravotně nezávadný ma-
teriál, širokou škálu tvarů tašek či
možnosti jejich barevného ztvár-
nění, pak není pochyb o tom, že
v úvahách zájemců o novou stře-
chu by pro ně pálená střešní taška
měla být první volbou.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek
TONDACH Česká republika s. r. o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice,
tel.: +420 581 673 111
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook