Stavební a investorské noviny - 1 / 2017 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Již dříve se pokrývači a klempí-
ři z firmy Pario s úspěchem zhos-
tili tak náročných úkolů, jakými
byly kupříkladu rekonstrukce stře-
chy baziliky Svatého Petra a Pav-
la na pražském Vyšehradě (oprava
podstřešní konstrukce a položení
přírodní břidličné krytiny), rekon-
strukce střechy Domova Sv. Josefa
– objekt pivovaru v Žíreči (obno-
va krovů a pokrytí střechy pále-
nou režnou bobrovkou Tondach)
nebo rekonstrukce střešního pláště
obytného domu na mostecké uli-
ci v Hradci Králové (sanace krovu
a bednění střechy a pokrytí střechy
pálenou taškou Tondach Stodo 12
v režném provedení).
Ve své činnosti pokračovala
společnost Pario i v loňském roce.
Jednatel společnosti, Ing. Miroslav
Vízek k tomu při našem setkání ří-
ká:
„V loňském roce naše společ-
nost úspěšně realizovala hned ně-
kolik náročných střech památkově
chráněných objektů a církevních
budov. Některé z těchto zdařilých
rekonstrukcí bychom nyní vaším
prostřednictvím rádi představili
podrobněji.“
Rekonstrukce nejsložitějších
střech církevních a památkově
chráněných objektů, provádění
náročných klempířských
prací a realizace fasád
z kovových materiálů a prvků.
Tak by se dala v krátkosti
shrnout činnost pokrývačské
společnosti Pario s. r. o. se
sídlem v Hradci Králové.
Rekonstrukce střech církevních a památkově chráněných objektů
V „OSKAROVÉ“ REŽII FIRMY PARIO
Rekonstrukce střechy
Bieberštejnský palác – hrad Kost
První zajímavou akcí byla rekon-
strukce střechy Bieberštejnského
paláce hradu Kost. Původní bři-
dlicová krytina byla značně do-
žilá, do podkroví zatékalo, a bylo
tak rozhodnuto o její obnově. Pro
účely rekonstrukce byla zvolena
přírodní břidlice – šupina – o roz-
měru 30/25 cm s potřebou 30 ku-
sů na 1m
2
. Plocha střechy činila
440m
2
. Práce na rekonstrukci ztě-
žoval náročný terén, zejména pak
stísněné přístupové cesty a ome-
zený pracovní prostor. To vyža-
dovalo použít k dopravě materiálu
na střechu speciální malou mecha-
nizaci. Přesto se firmě Pario po-
dařilo obnovu střechy realizovat
v prvním čtvrtletí roku 2016 před
zahájením plné turistické sezóny
a mimo jiné též do doby probouze-
ní zde usazených netopýrů ze zim-
ního spánku.
Rekonstrukce střechy
kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře
Další náročnou akcí, kterou firma
Pario realizuje po etapách, je re-
konstrukce střechy kostela Sva-
tého Jakuba v Kutné Hoře. Práce
byly zahájeny již v roce 2010 opra-
vou krovu severovýchodní části
hlavní lodi. Počínaje tímto rokem
práce pokračují vždy opravou ur-
čité ucelené části objektu v závis-
losti na možnostech financování.
Dosud byly realizovány tesařské
a pokrývačské práce na hlavní lo-
di, presbytáři, pokladnici a jižní
věži, a to v letech 2010 až 2014.
V roce 2015 byly zahájeny práce
na opravě severní věže. S pomo-
cí příspěvků od Norských fondů
(30mil. Kč) tak mohly být reali-
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook