Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
Spokojeni byli jak návštěvníci,
kterých v průběhu pěti dnů dora-
zilo přes 200 tisíc, tak 2482 vysta-
vovatelů, kteří na celkové ploše
přesahující 260 000 m
2
předsta-
vili nespočet novinek, technic-
kých inovací a nejnovějších tren-
dů. Důkazem stále se zvyšujícího
významu veletrhu ISH v meziná-
rodním měřítku je fakt, že celých
64% vystavovatelů pochází ze za-
hraničí. Návštěvníků ze zahraničí
dorazilo 40 %, v absolutním srov-
nání se jedná o 5% nárůst.
Nejvíce zahraničních vysta-
vovatelů přicestovalo z Číny, Itá-
lie, Francie, Nizozemí, Švýcarska,
Velké Británie, Polska, Belgie,
Rakouska a Španělska. Českou re-
publiku reprezentovalo na veletrhu
celkem 38 společností.
Mezi těmito společnostmi naši
redakci zaujala expozice význam-
ného českého výrobce otopných
těles a konvektorů, firmy Minib,
která vůbec poprvé představila no-
vou indukční jednotku, která se
zcela vymyká standardnímu vý-
robnímu programu firmy.
Značný význam přikláda-
la účasti na veletrhu také spo-
lečnost Korado. Největší český
OZVĚNY VELETRHU ISH 2017
Nové trendy v instalacích, sanitární a tepelné technice
Třetí březnový týden se na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem uskutečnil celosvětově nejvýznamnější veletrh zabývající se
problematikou instalací, sanitární techniky, vybavení koupelen, tepelné techniky, klimatizací, vzduchotechniky a obnovitelných zdrojů
energií ISH 2017. Ten se konal opět po dvou letech a nutno podotknout, že se velmi vydařil.
výrobce otopných těles předsta-
vil ucelený sortiment nástěnných
větracích a rekuperačních jed-
notek. K hlavním novinkám pa-
tří centrální rekuperační a venti-
lační jednotky VENTBOX, nová
řada konvektorů v čele s otop-
nou lavicí KORALINE či radiá-
tor RADIK PLAN SET s designo-
vým motivem.
Velký úspěch u návštěvní-
ků sklidila expozice českého vý-
robce FV Plast se svými systémy
plastových rozvodů vody, vytá-
pění a podlahového vytápění, ne-
bo společnost Janka Engineering,
dodavatel
vzduchotechnických
jednotek a průmyslového chlaze-
ní, která představila kompaktní
vzduchotechnické jednotky, ale ta-
ké přívodní vzduchotechnickou
jednotku v nerezovém provedení
a průmyslový ventilátor v kyseli-
novzdorném provedení. V našem
výčtu bychom mohli samozřejmě
dále pokračovat, ale to bychom
prozrazovali obsah dalších stránek
časopisu.
Náš redakční tým na veletrhu
ISH 2017 strávil 3 dny, v jejichž
průběhu jsme natáčeli i fotili no-
vinky, kterých jsme měli příleži-
tost zhlédnout opravdu nespočet.
Na následujících stranách speci-
ální přílohy k veletrhu ISH se za-
měříme na ty nejzajímavější, kte-
ré v následujícím období budou
k dispozici i u nás. Pokud u člán-
ku spatříte QR kód, budete si mo-
ci po jeho přečtení chytrým za-
řízením prohlédnout související
videoreportáž, která byla pořízena
přímo na veletrhu ISH.
Z pohledu nás redaktorů ne-
ní pochyb o tom, že Frankfurt
i letos potvrdil svou nezastupi-
telnost a výsadní postavení nej-
lepší oborové výstavy na světě.
Na další veletrh ISH 2019 se mů-
žete těšit za dva roky, konkrétně
od 12. do 16. března 2019.
Přeje
i sledování!
Kolektiv autorů redakce
Stavebních a investorských novin
a
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...80
Powered by FlippingBook