Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
Rozdělovač Easyflow
Tento pokrokový rozdělovač pod-
lahového vytápění je vyroben ze
speciálního profilu z nerezo-
vé oceli. Spojuje jednotlivé okru-
hy potrubí plošného podlahového
vytápění a chlazení realizované-
ho z potrubí RAUTHERM S. Ten-
to rozdělovač může mít 2-15 vývo-
dů pro potrubí dimenzí 10-25mm.
Tento rozdělovač se vyznaču-
je nově tím, že po jeho prvním na-
instalování a zprovoznění probíhá
vyregulování jednotlivých okruhů
zcela automaticky.
Na přívodu jsou integrovány
automatické průtokoměry, na zpá-
tečce termostatické ventily, připo-
jovací závit M 30 x 1,5 umožňuje
instalaci termopohonu.
Systém RAUPIANO plus
Je ucelený systém domovní od-
hlučněné kanalizace vyráběné
v průměrech 40 – 200 mm. Tato
domovní kanalizace dokáže zajistit
hlukový útlum v domech a budo-
vách až na úroveň 17 dB. Je tomu
tak proto, že potrubí je poměr-
ně těžké a stabilní a je vybaveno
dvojitou fixační objímkou. To jsou
dva zásadní faktory, které způso-
bují odhlučnění tohoto potrubí.
Potrubí RAUPIANO plus je
rozměrově kompatibilní se systé-
my domovní kanalizace HT a ven-
kovní kanalizace KG.
Potrubí disponuje speciálními
tvarovkami, které jsou určeny pro
rekonstrukci domovní kanalizace
u panelové výstavby v České re-
publice.
Potrubí poskytuje zajiště-
ní nejvyšší možné ochrany proti
hluku dle VDI 4100 a jak již by-
lo zmíněno, je vybaveno originál-
ním systémem kotvení trubních
rozvodů.
Samozřejmostí je i ucelený sys-
tém požární ochrany odhlučněné-
ho potrubí RAUPIANO plus.
Potrubí RAUTITAN
Potrubí RAUTITAN je kompletní
systém instalačních trubních roz-
vodů pro sanitu a vytápění.
Celoplastové trubky RAUTI-
TAN flex jsou dodávány v průmě-
rech 16-63 mm, vícevrstvé trubky
RAUTITAN stabil pak v průmě-
rech 16-40 mm.
Potrubí pracuje v trva-
lých provozních parametrech
60 °C / 1 MPa, 90 °C / 0,6 MPa.
Osvědčen je také systém axiál-
ního lisování pomocí násuvné ob-
jímky, který významně urychluje
montáž potrubí na stavbě a činí ji
bezpečnou.
NOVINKY V INSTALAČNÍCH SYSTÉMECH
REHAU pro rok 2017
REHAU patří mezi odborníky ve stavebnictví k vyhledávaným značkám z důvodů trvale vysoké kvality svých výrobků.
Každoročně přichází pracovníci firmy s novými inovačními řešeními, která do značné míry určují budoucí vývoj oboru.
Jinak tomu nebylo ani na letošním veletrhu instalační, topenářské a sanitární techniky ISH ve Frankfurtu. Zde REHAU představila
na rozsáhlé expozici hned několik novinek. Seznámil nás s nimi pan Petr Klíma z českého zastoupení REHAU. Ten v úvodu našeho
setkání říká: „REHAU na letošním ISH představuje v zásadě čtyři novinky, se kterými bych Vás rád seznámil.“
REHAU, s. r. o.
Obchodní 117, 251 01 Čestlice
tel.: 272 190 111, fax: 272 680 170
e-mail:
Instalační boxy
Další novinkou REHAU jsou pre-
fabrikované montážní jednotky
- boxy použitelné pro montáž na
omítku i pod omítku. Izolační tělo
jednotky je vyrobeno z tvrdé PUR
pěny, do něj jsou dále integrovány
výstupy sanity, teplé a studené vo-
dy i domovní kanalizace.
Instalační boxy je možno do-
dat již včetně integrovaných insta-
lačních prvků s možností napojení
domovních odpadů a všech baterií
dostupných na českém trhu.
Instalační boxy jsou použitelné
v suché i mokré výstavbě, dřevo-
stavbách nebo betonových či pre-
fabrikovaných konstrukcích.
Výhodou použití instalačních
boxů je rychlost montáže. Úspora
času je až 80% ve srovnání s mon-
táží obvyklým způsobem.
Ivo Románek
Rozdělovač Easyflow
Instalační boxy
RAUPIANO plus
Potrubí RAUTITAN
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...80
Powered by FlippingBook