Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 20

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
20
Frankfurtské ISH je největší světovou přehlídkou
topenářské, instalační a sanitární techniky na světě.
Účastní se jí rozhodující výrobci z mnoha zemí
Evropy i světa. Také v letošním roce zde nechyběla
expozice společnosti Tece. Ta patří k předním
výrobcům předstěnových instalačních systémů,
potrubních systémů pro rozvody pitné vody,
podlahového vytápění, sprchových žlábků, toalet
a další instalační techniky. Nám se na stánku Tece
podařilo zachytit ředitele společnosti Tece ČR, pana
Aleše Daniela. Ten v úvodu našeho setkání řekl:
ISH je pro československou po-
bočku Tece velmi zajímavou udá-
lostí. Je jednou za dva roky a svou
velikostí je největší přehlídkou
v oblasti stavebnictví a TZB. Na-
víc se odehrává relativně blízko na-
ší republice. I proto sem jezdí vel-
ká spousta našich zákazníků. Firmy
do účasti na výstavě investují ob-
rovské prostředky a na celé výsta-
vě je vidět, že je skutečně smyslupl-
ná, a nám se akce skutečně moc líbí.
Máme zde možnost zákazníkům
ukázat, co jsme za firmu, protože
Tece na letošním ISH
PŘEDSTAVILA ŘADU NOVINEK
prezentace v našich podmínkách je
obtížnější. Výstavnictví v Němec-
ku je na úplně jiné úrovni a vidí-
me to nejen na nás, ale i na našich
konkurentech, že ISH je prioritou.
Chceme, aby to tak zůstalo i nadá-
le. Budeme v budoucnu věnovat ví-
ce a více pozornosti, abychom naše
zákazníky dostali právě sem a mohli
jim ukázat velikost naší společnos-
ti a dokázali jsme před nimi profe-
sionálně prezentovat naše výrobky.
S čím novým přichází Tece
na letošní ISH?
Stavebnictví se rychle mění.
Mění se hlavně v tom, že to ne-
ní jen o samotné technice, ale ta-
ké o marketingu a způsobu prodeje.
Tece na toto reagovalo a na letoš-
ním ISH jsme představili změnu
v našem vizuálním stylu a přístu-
pu k zákazníkům. Zákazník je pro
nás prioritou. Vždy byl a vždy bu-
de, nicméně u technických firem to
bývá tak, že jsou více orientovány
na produkt. Chceme však zákazní-
kům vštěpit do paměti, že skuteč-
ně orientace na něj je pro nás tím
hlavním. Z toho plyne i nový vi-
zuální styl naší společnosti podtr-
žený mottem „Blíže Vám“. Ten má
ukázat, že Tece je zde pro zákazní-
ky a že za nimi přichází s výrobky,
které jim činí život snadnější a pří-
znivější. Vše samozřejmě podtrhu-
je nové logo.
Hned v průčelí stánku jsme si
všimli nového sprchového žla-
bu. V čem spočívá jeho inovace?
Ano. Máte pravdu. Tece ja-
ko velký výrobce sprchových žla-
bů zjistila, že tento segment je stále
rostoucí, a že požadavky trhu jsou
náročnější a náročnější. K dnešní-
mu dni má Tece dvě řady sprcho-
vých žlabů a zde na ISH přichází
s třetí řadou. Ta skýtá několik vý-
hod. Tou hlavní výhodou je, že je
zde sprchový žlab, který lze zkrá-
tit či upravit přesně dle rozměru va-
ší koupelny tak, aby výsledná šířka
odpovídala přímo vašemu poža-
davku. Samozřejmě je dbáno na to,
aby i u tohoto žlabu byly dodrženy
všechny zásady pohodlné údržby
při čištění sifonu žlabu apod. Tím
získává TECE kompletní škálu
ve sprchových žlabech od prémi-
ových se skleněnými či nerezový-
mi rošty, s rošty pro vložení dlažby
přes variantu, kde si zákazník může
upravit rozměr sám přímo na stav-
bě po variantu projektových žlabů,
které jsou určeny pro různě nároč-
né cenové varianty.
Všimli jsme si také sprcho-
vací toalety TECEone. Kdy bude
k dispozici zákazníkům?
Je tomu přesně dva roky, kdy
jsme na ISH představovali proto-
typ sprchovací toalety s názvem
TECEone. TECEone je sprchova-
cí toaleta, která funguje na principu
hydraulického ovládání. Na jedné
straně toalety lze elegantním způso-
bemnastavit teplotu vody pro oplach
a na druhé straně se nastaví intenzita
oplachu. Aktivováním vyjede trys-
ka, která Vás osprchuje, uzavřením
ventilu tryska automaticky zajede
zpátky. Tece tímto vystupuje mi-
mo zeď. Jedná se o první designo-
vý výrobek Tece. Toaleta je dodá-
vána včetně keramiky a sedátka. Je
to skutečně dva roky co jsme ukázali
prototyp a od letošního června chce-
me tento vysoce funkční a designo-
vý výrobek běžně prodávat.
Hovořil jste o usnadnění prá-
ce zákazníků s vašimi výrobky.
Co zde nabízí Tece v této oblasti?
Je to například inovovaný kon-
figurátor ovládacích WC tlačítek
TECE. Ten si zákazník velmi jed-
noduše spustí v pohodlí svého do-
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...80
Powered by FlippingBook