Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 16

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
16
Vedle svých již známých vý-
robků, ke kterým patří deskové
a trubkové radiátory, konvekto-
ry či lokální rekuperační jednotky,
představila společnost KORADO
řadu novinek. Inovace se týka-
jí lokálních rekuperačních jed-
notek, plánované inovace v kon-
vektorech a za naprostou novinku
v sortimentu můžeme označit cen-
trální rekuperační jednotku. K těm
se společnost KORADO vrací
po dvaceti letech.
Centrální rekuperační jednotka
VENTBOX 300
Jde o systémový produkt, kte-
rý je určen pro celý rodinný dům
a slouží pro centrální větrání s re-
kuperací. Systém řízeného větrá-
ní je potřeba při instalaci doplnit
o interiérové rozvody. Ty přivádí
čerstvý vzduch do obytných míst-
ností a z místností, kde vznika-
jí nečistoty, zápach či vlhkost, je
vzduch odsáván. Objem 300 m
3
/h
větraného vzduchu je dostačují-
cí pro větrání cca 600 m
3
obyt-
ného prostoru v rodinném domě.
VENTBOX 300 je nejvhodněj-
KORADO se vrací k centrálním rekuperačním jednotkám
NA VELETRHU ISH PŘEDSTAVILO ŘADU NOVINEK
ší pro pasivní domy nebo objek-
ty, které jsou postaveny v nízko-
energetickém standardu. Zde je
velký tlak na snížení energií, a nu-
cené větrání je tak důležitou sou-
částí těchto staveb. Rekuperační
jednotka je ovládána přes webo-
vé rozhraní. Zákazník je schopen
přihlásit se přes internet z jakého-
koliv mobilního zařízení a s jed-
notkou přes vzdálené rozhraní ko-
munikovat.
Lokální větrací jednotka
KORASMART TUBE 2400E
Jde o lokální větrací rekuperač-
ní jednotku s elektronicky uzaví-
ratelnou klapkou. Fungování této
jednotky je založeno na principu
střídání směru proudění vzduchu
a akumulačním keramickém vý-
měníku zabudovaném uvnitř jed-
notky. Tento typ jednotek řeší vě-
trání pouze jedné místnosti, tím
pádem může reagovat na aktuální
klima v daném prostoru, kam jed-
noduše přivádí čerstvý vzduch. Je-
jí využití nejlépe nacházíme v ob-
čanské výstavbě – rodinných či
bytových domech. Zde se dají vel-
mi dobře zakomponovat do novo-
staveb či stávajících budov. Zabu-
dování probíhá přímo do zdi – tzn.
větší část je skryta. Použitý typ
ventilátoru se stará o přívod čis-
tého vzduchu v cyklech, kdy stří-
davě po minutě vzduch přivádí
a odvádí, díky tomu se nabíjí ke-
ramický výměník a předehřívá pří-
vodní vzduch.
Konvektory pro
nízkoenergetické vytápění
Konvektory projdou v roce 2017
velkou inovací a ukážou nový
směr. V první fázi půjde o inovaci
v oblasti výměníku tepla, který se
poté bude objevovat ve všech ty-
pech výrobků – nástěnných kon-
vektorů, lavic až po podlahové
konvektory pro topení i chlazení.
Nejsofistikovanější produkty z té-
to řady – podlahové konvektory –
budou nabídnuty v druhé fázi, to
znamená na začátku roku 2018.
Všechny tyto výrobky lze na-
lézt v nejrůznějších typech bu-
dov. Jde o obchodní centra, ad-
ministrativní budovy i rodinné
domy. Nejčastější aplikace je
pod francouzskými okny či před
většími skleněnými plochami.
Hlavními důvody, které vedou
k těmto inovacím, jsou vyšší vý-
kon a také rozšíření celé výrobko-
vé řady o další rozměrové kom-
binace.
Uceleným sortimentem s širo-
kou nabídkou produktů v různých
rozměrových řadách řadí společ-
nost KORADO k evropské špič-
ce a jejich výrobky naleznete ne-
Veletrh ISH ve Frankfurtu je největší světová výstava
zaměřená na energeticky úsporné vytápění, klimatizační
techniku, obnovitelné zdroje či sanitu. Koná se každé dva roky
a společnost KORADO zde poprvé vystavovala již v roce 1999.
Již tradiční a jubilejní 10. účast si připsala v roce 2017.
jen v mnoha prestižních objektech,
ale i v řadě rodinných či bytových
domů po celém světě.
Pavla Poznarová
KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 506 111
e-mail:
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...80
Powered by FlippingBook