Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
7
Geberit AquaClean Tuma
Nová toaleta s integrovanou spr-
chou Geberit AquaClean Tuma
v sobě spojuje čistý, elegantní de-
sign se sofistikovanou a inovativní
technologií. Jako kompletní řeše-
ní je vhodná pro širokou škálu po-
užití. K dispozici je rovněž jedno-
dušší alternativa v podobě sedátka
s integrovanou sprchou, které lze
dodatečně namontovat na stávají-
cí keramickou mísu.
Toaleta AquaClean Tuma z díl-
ny designéra Christopha Behlinga
harmonicky splyne s interiérem
každé koupelny. Díky svému aero-
dynamickému designu a mimořád-
ně štíhlým proporcím propůjčí ele-
gantní vzhled i malým koupelnám
a dokáže je poměrně rychle a snad-
no proměnit v domácí wellness
oázu. AquaClean Tuma je ideál-
ním řešením pro ty, kteří by rádi
využívali všech výhod, které po-
skytuje očista vodou, ale nechtě-
jí se ve svých koupelnách pouštět
do žádné zásadní rekonstrukce.
Novou toaletu je možné několi-
ka různými způsoby zkombinovat
s ostatními prvky interiéru. Její de-
signový kryt, který je k dispozici
v několika barvách a materiálech,
lze sladit s tlačítkem splachování
Geberit a pozvednout tak vzhled
celé koupelny.
Vybavena sofistikovanou
technologií
„Geberit AquaClean Tuma je vý-
sledkem našeho dlouhodobého za-
měření na design, komfort, čistotu
a ekologickou udržitelnost a záro-
veň jasným důkazem toho, že jde-
me správnou cestou,“ říká Armin
Gierer, vedoucí produktové řady
Geberit AquaClean. Pod jednodu-
chým a elegantním designem to-
hoto chytrého produktového kon-
ceptu se skrývá sofistikovaná
a inovativní technologie, jako na-
příklad průtokový ohřívač optima-
lizovaný pro tvrdou vodu, funkce
odstranění vodního kamene nebo
vysoce efektivní technologie spr-
chování WhirlSpray s nízkou spo-
třebou vody.
Další funkce, jako například
ohřev sedátka, osoušení teplým
vzduchem, odsávání zápachu a ke-
ramická mísa bez okrajů Rimfree
®
ještě více umocňují prožitek kom-
fortu a pohodlí. Uživatelsky přívěti-
vé dálkové ovládání umožňuje intu-
itivním způsobem nastavit všechny
funkce tak, aby vyhovovaly osob-
ním preferencím majitelů. Od po-
loviny roku 2017 bude Geberit na-
bízet také aplikaci s dodatečnými
funkcemi, která umožní ovládat to-
aletu pomocí chytrého telefonu.
Ideální a flexibilní řešení!
AquaClean Tuma je k dispozici
především jako kompletní toale-
ta s dokonale přizpůsobenou WC
mísou a skrytým přívodem vody
a elektřiny.
Alternativou tohoto komplet-
ního řešení je sedátko Geberit
AquaClean Tuma pro dodatečnou
montáž na stávající keramickou
mísu. Toto sedátko, které lze bez
problémů připevnit na různé mo-
dely keramických mís, je ideálním
řešením pro obyvatele pronajatých
nemovitostí, neboť jeho instalace
nevyžaduje žádné větší stavební
úpravy. Díky tomuto důslednému
a systematickému přístupu není
nutné zahrnovat toaletu ani sedát-
ko s integrovanou sprchou do sta-
vebních projektů, protože kromě
připojení na elektřinu nevyžadují
žádné další stavební přípravy. No-
vé sedátko s funkcí sprchy je rych-
lým a flexibilním řešením pro pod-
nájemníky, kteří si chtějí dopřávat
všech výhod očisty vodou i v pře-
chodném bydlení.
Jednoduchá instalace
Jak se již stalo u výrobků Geberit
samozřejmostí, zvládne Geberit
AquaClean Tuma snadno namon-
tovat jeden instalatér, a to navzdo-
ry tomu, že celková váha toalety
přesahuje 25kg. Je to umožněno
chytře promyšlenou obalovou kon-
cepcí s integrovanou montážní po-
můckou, díky které lze s toaletou
lehce manipulovat. Veškeré tech-
nické komponenty jsou integro-
vány do funkční jednotky nad ke-
ramickou mísou a jsou v případě
nutných servisních zásahů snadno
přístupné.
Neexistuje snad žádná staveb-
ní situace, ve které by tato toa-
leta nemohla být použita. Díky
standardním rozměrům připojení
Geberit je toaleta kompatibilní se
všemi instalačními systémy a rov-
něž se sanitárními moduly Geberit
Monolith a designovým panelem
Geberit AquaClean.
Jednoduchá a bezpečná
Všechny toalety Geberit Aqua-
Clean jsou vybaveny integrova-
ným mechanismem, který je oddě-
luje od rozvodů pitné vody, a proto
jejich montáž nevyžaduje instala-
ci dodatečných zařízení, která by
zaručovala soulad s normami EN
1717 a EN 13077. Díky perfekt-
nímu sladění s montážními prvky
Geberit je možné sanitární a elek-
trické části instalovat nezávisle
na sobě.
Výše uvedené novinky, ale
i další produkty se nám podaři-
lo zachytit na naše kamery pří-
mo na veletrhu ISH ve Frankfur-
tu. Podívejte se proto po přečtení
QR kódu vaším mobilním zaří-
zením i na doprovodnou videore-
portáž, kterou komentuje produk-
tový manažer společnosti Geberit
Ing. Peter Mésároš.
S využitím podkladů
společnosti Geberit
Ing. Jiří Zahradnický
Geberit AquaClean Tuma nabízí
překvapivě všestranné řešení vhodné pro každou koupelnu.
Intuitivní dálkové ovládání
Pomocí panelu se ovládají
klíčové sprchovací funkce
a výrazná tlačítka umožňují
snadnou a pohodlnou orientaci.
Jemná, osvěžující sprcha
Patentovaná technologie sprchování
WhirlSpray poskytuje jemnou a osvěžující
očistu a zároveň má nízkou spotřebu vody.
Geberit spol. s r. o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
tel.: 284 689 670
e-mail:
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...80
Powered by FlippingBook