Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 15

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
15
do plošných chladicích systémů,
jako je například stropní chlazení.
Trubky z PP-RCT v praxi
Zcela zásadní vlastností těchto tru-
bek je jejich vzájemná kombinova-
telnost mezi sebou, svařitelnost se
všemi tvarovkami z PPR i s trub-
kami z PPR řady CLASSIC. To
umožňuje snadné rekonstrukce,
navázání na stávající rozvod a při-
náší nemalé úspory, neboť se ne-
musí postupovat metodou „spále-
né země“ a vše co je dosud funkční
vyhodit a nahradit novým. Mám
na mysli například rekonstrukci
stoupaček a jejich napojení na stá-
vající, leckde již svépomocně re-
konstruovaný rozvod v bytě.
Není nic snadnějšího než vý-
stavba stoupaček v bytových do-
mech z trubek FV PP-RCT UNI
pro pitnou vodu a FV PP-RCT
FASER HOT pro vodu teplou.
Trubky jsou dodávány také v dél-
kách 3m, čímž eliminujeme zby-
tečný prořez a zároveň usnad-
ňujeme manipulaci v poměrně
stísněných prostorech panelo-
vých domů. Při použití originál-
ní svářečky a svařovacích nástav-
ců je kvalita spojů stoprocentní.
Za předpokladu, že odpovědný
pracovník je řádně proškolen a je
držitelem svářečského průkazu,
poskytuje firma FV – Plast, a. s.
15 let záruku na výrobní vadu,
krytou pojištěním náhrady škody
do výše 10 000 000,- Kč.
Jedinečná flexibilita trubek
z PP-RCT umožňuje právě při vý-
stavbě stoupaček využít tuto vlast-
nost ve prospěch jednoduchosti ře-
šení kompenzace délkové teplotní
roztažnosti. Společnost FV – Plast
vyvinula zcela jedinečný způsob
kompenzace v místech, kde nejsou
kladeny zvláštní estetické náro-
ky na přímost vedení potrubí, což
jsou např. právě stoupačky, ukryté
v instalačních jádrech budov. Kon-
strukce je znázorněna na obrázku
a její provedení je ověřeno dnes už
na stovkách případů realizací.
Přesné dimenzování trubek
z PP-RCT je dnes úplná hračka.
Společnost FV – Plast, a. s. nabí-
zí na svých stránkách ke stažení
firemní verzi programu TechCon
pod názvem FV CAD, který umož-
ňuje vedle návrhu radiátorového
a podlahového topení, zcela intui-
tivně navrhnout jakýkoliv rozvod
teplé či studené vody v bytě, do-
mě či továrně. Firma FV Plast a. s.
jako jediná z výrobců PP-RCT tru-
bek nabízí účinný nástroj pro pro-
jekci vodovodů z PP-RCT.
Polypropylénové rozvody vody
jsou jak v Česku, tak na Sloven-
sku nejpoužívanějšími a nejčastě-
ji montovanými vodovodními sys-
témy, patřící mezi nejspolehlivější.
Jejich spolehlivost záleží zejména
na kvalitě návrhu a odvedené mon-
tážní práce. Prosím dbejme společ-
ně, aby oba tyto předpoklady byly
naplněny a bezvadné výrobky fir-
my FV – Plast nám mohly sloužit
po desítky let.
Vybrané reference z loňského roku (zleva): Bytový dům Praha Ďáblice rekonstrukce stoupaček 8 vchodů,
12 podlaží, studená voda PP-RCT UNI, teplá voda PP-RCT FASER HOT. | Bytový dům Nitra rekonstrukce stoupaček
4 vchody, 8 podlaží, studená voda PP-RCT UNI, teplá voda PP-RCT FASER HOT. | Kampus a kolej VŠB Ostrava
rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, 14 podlaží 168 bytových jednotek.
FV – Plast, a. s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
tel.: +420 326 706 711
e-mail:
Kompletní dodávky
slaboproudých a silnoproudých technologií
Nabízíme dlouhé záruky, nonstop servisní dispečink
a možnost financování na splátky pro bytová družstva
Výstavba nebo
rekonstrukce rozvodů
domovních telefonů
a zvonků.
Výstavba
nebo rekonstrukce
televizních a satelitních
rozvodů.
Čipové ovládání
vstupních dveří
s elektromagnety
místo zámků.
Elektronické
zabezpečení budov
a pozemků, kamerové
systémy.
Výstavba
nebo rekonstrukce
silnoproudých rozvodů
do 1 000 V.
U Hostivařského nádraží 556/12, 102 00 Praha 10
tel.: 274 020 288, mobil: 732 424 242, e-mail:
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...80
Powered by FlippingBook