Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 21

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
21
mova na počítači a může si vybrat
jakékoliv ovládací tlačítko, ať již
jde o jeho design či barevné prove-
dení. Může si tak přesně vytvořit
představu o tom, jak bude tlačítko
vypadat v prostředí jeho domác-
nosti. To mu značně pomůže v roz-
hodování, která varianta je pro něj
nejlepší. Naše ovládací tlačítka lze
navíc nainstalovat na všechny naše
předstěnové moduly. Zákazníci se
tak nemusí obávat toho, že by vy-
brali nesprávné tlačítko.
Vyvíjíte i novinky v oblasti
vašich systémů pro podlahové
vytápění?
Podlahové topení TECEfloor je
důležitou a nedílnou součástí našeho
výrobního portfolia a i v této oblas-
ti se snažíme inovovat a přinést zá-
kazníkům daleko větší uživatelský
komfort. Zde vystavujeme tzv. RTO
box, který umožňuje při rekonstruk-
ci rodinných domů, kde je instalo-
váno standardní vytápění radiátory,
použití podlahové vytápění v urči-
tých místnostech i s možností re-
gulace. TECE proto vyvinulo RTO
box s krátkým ovládáním, který lze
snadno zakomponovat do každé
místnosti, velice jednoduchým způ-
sobem nastavit teplotu na vratném
okruhu a tím ovládat a regulovat tep-
lotu vody v podlahovém topení.
Vaše výrobky disponují skuteč-
ně velmi hezkým designem. Jak
postupuje Tece v tomto ohledu?
Ano. Je tomu skutečně tak. Zde
například vystavujeme pokojo-
vé termostaty pro regulaci našeho
plošného vytápění od elektronic-
kých přes manuální. Snažíme se
o integraci našeho designu napříč
celým rodinným domem či by-
tem. U termostatů je dobře viditel-
ná například varianta skla, kterou
využíváme například i u našich
ovládacích WC tlačítek, krytů spr-
chových žlábků či krytů skříní roz-
dělovačů podlahového vytápění.
Je tedy zřejmé, že u našich výrob-
ků se snažíme nejen o jejich vyso-
kou technickou a funkční hodnotu,
ale neopomíjíme ani jejich design
a nadčasový vzhled.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek
TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5 (DOCK 01)
180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 273 134 240
,
Engineered in Switzerland
SWISSPACER ULTIMATE
QHMOHSãt WHSOi KUDQD RG OtGUĤ Y LQRYDFtFK
SWISSPACER ADVANCE
WHSOi KUDQD V YêERUQêPL YODVWQRVWPL ]D
SĜt]QLYRX FHQX
PRO POCIT POHODLÍ
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...80
Powered by FlippingBook