Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 19

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
19
Servitec mini
Automat
Servitec
je důmyslným
doplněním našeho programu ex-
panzních automatů Variomat a je
vhodný zejména pro rekonstruk-
ce stávajících soustav s tlakový-
mi expanzními nádobami nebo
jinými systémy udržování tlaku
v soustavě. Zařízení je určeno pro
automatické odplyňování a do-
plňování. Servitec dokáže snížit
obsah rozpuštěných plynů v sou-
stavě na cca 3 mg/l. To výrazně
minimalizuje škody působené ply-
ny v topných soustavách.
Snadná
montáž,
uvedení
do provozu a téměř bezúdržbový
provoz přispívá k narůstající ob-
libě tohoto zařízení u montážních
firem. Díky novému provedení
Servitec mini
se portfolio těchto
zařízení rozrostlo o variantu urče-
nou pro menší soustavy a rodinné
domy. I přes kompaktní rozměry
pracuje
Servitec mini
na stejném
principu jako jeho větší sourozen-
ci, kdy je odplynění soustavy pro-
váděno v podtlakové odplyňovací
trubce a celý proces je řízen mikro-
procesorem.
Na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem
zaujala firma Reflex novým, inovativním provedením svého
výstavního stánku, který se stal zajímavou zastávkou pro
mnoho lidí z řad odborné veřejnosti.
Kromě tradičního sortimentu a několika vylepšení stávajících
produktů byly prezentovány dvě absolutní novinky, o kterých
naši redakci informovali zástupci firmy Reflex CZ, s. r. o.
Reflex CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 272 090 311
e-mail:
Servimat
Zařízení, které kombinuje výhody
čerpadlového automatu a doplňuje
je o již výše zmíněné vlastnosti za-
řízení Servitec – tedy tzv. zaříze-
ní „All in one“. Tento kombinova-
ný automat umožňuje spolehlivé
udržování tlaku v soustavě, auto-
matické doplňování a vysoce účin-
né podtlakové odplynění soustavy.
Sloučením více zařízení do jedno-
ho znamená v konečném důsled-
ku menší náklady při projektování,
zprovoznění zařízení a menší po-
třebu plochy ve strojovnách.
Zvýšená účinnost systému (to-
pení nebo chlazení) a tím i úspo-
ra energie (až 10,6 %) při použi-
tí zařízení
Servimat
byla ověřena
a certifikována nezávislým zku-
šebním ústavem TÜV Nord. Jed-
ním z podstatných argumentů pro
použití tohoto zařízení jsou tedy
úspory energie.
3D animace
– virtuální prohlídka
Vítaným zpestřením a hojně na-
vštěvovanou atrakcí se stala vir-
tuální zóna „Reflex Explorer“ díky
které si mohli návštěvníci stánku
prohlédnout, jak vlastně fungují
výrobky firmy Reflex v praxi.
Po nasazení 3D brýlí se stal
návštěvník na zhruba 7 minut pi-
lotem miniponorky a vydal se
na výpravu do útrob typické top-
né soustavy. Na vlastní oči se
tak stal svědkem procesů, kte-
ré se dějí v odkalovací armatu-
ře
Reflex Exdirt
a absolvoval je-
den interval odplynění v zařízení
Servitec
.
Pokud byste se chtěli na vlastní
oči podívat, jak výše uvedená zaří-
zení fungují, můžete zhlédnout do-
provodnou videoreportáž, kterou
komentuje Ing. Martin Fořt ze spo-
lečnosti Reflex CZ, s. r. o. Naske-
nujte QR kód mobilním telefo-
nem nebo navštivte videoportál
kde je video publi-
kováno.
Reflex představil na ISH 2017
NOVÝ SERVITEC MINI A SERVIMAT
Servitec mini
Servimat
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...80
Powered by FlippingBook