Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 14

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
14
Výrobní řada trubek z PP-RCT
Základ řady trubek z PP-RCT, vy-
ráběných FV - Plastem tvoří uni-
verzální trubka pro rozvody teplé
a studené vody:
trubka FV PP-RCT UNI
, do-
dávaná v rozměrech od průměru
16x2,2 až po 250x22,7mm. Pou-
žívá se pro rozvody teplé a stude-
né pitné vody v rodinných domech
a jednotlivých bytech a velmi
vhodná je zejména pro montáž le-
žatého a svislého páteřního vedení,
tedy tzv. ležáků a stoupaček v by-
tových domech. Její hlavní výho-
dou je zvýšená světlost, a to až
o 37% a tedy i odpovídající zvý-
šená průtočnost při zachované stej-
né dimenzi. V praxi to znamená,
že stoupačku je možné dimenzovat
například v průměru d40 resp. d32
namísto někdejších d50 resp. d40.
Pro snadnou orientaci při práci je
trubka značena jedním podélným
jasně zeleným pruhem.
Dalším neméně důležitým prv-
kem výrobní řady z PP-RCT je tří-
vrstvá trubka vyztužená skelným
vláknem:
trubka FV PP-RCT FASER
HOT
, dodávaná v rozměrech
od 20x2,8 až po 250x22,7mm.
Tato trubka se používá pro mon-
táž a výstavbu ležatých a svislých
páteřních rozvodů teplé vody v by-
tových domech, v nemocnicích,
v komerčních i průmyslových ob-
jektech. Velkou výhodou této trub-
ky je kromě taktéž zvýšené svět-
losti a tedy i průtoku, zejména
výrazně, více než trojnásobně, sní-
žená délková teplotní roztažnost,
jež umožňuje účinně snížit nutnost
použití kompenzací. Další velmi
důležitou oblastí použití je výstav-
ba kolektorů a přivaděčů centrálně
připravené teplé vody k místům je-
jí spotřeby. Trubka je pro její snad-
nou identifikaci značena jedním
podélným oranžovým pruhem.
Sortiment dále doplňuje trub-
ka výhradně navržená pro rozvo-
dy horké topné vody a teplé vody
v extrémních podmínkách:
trubka FV PP-RCT HOT
, vy-
ráběná v rozměrech od 20x2,8 až
po 125x17,1mm. Použití této trub-
ky je specifické zejména pro vý-
chodní trhy ale jak v Česku, tak
na Slovensku se nachází nemalá
skupina investorů, kteří dají před-
nost „výkonnostní rezervě“, kterou
tato trubka díky silnější stěně nabí-
zí. Není se čemu divit, vždyť výpo-
čtová hodnota PN dosahuje u této
trubky hodnoty až PN25. Odolnos-
ti této trubky lze s výhodou využít
tam, kde je intenzivně dezinfiko-
vána teplá voda přípravky na bázi
volného chlóru. Trubka nese ozna-
čení jedním červeným pruhem.
Řadu trubek z PP-RCT uzavírá
třívrstvá trubka pro chladicí okru-
hy a klimatizační systémy:
Trubka FV PP-RCT COOL
vy-
ráběná v rozměrech od 40x3,7 až
po 250x14,8 je používána zejmé-
na ve větších dimenzích pro mon-
táž a výstavbu průmyslových chla-
dicích okruhů a dále pro rozvod
„centrálně připravovaného chladu“
Úplně přesný nadpis by zněl: „Čtyři roky praxe ve výstavbě
vnitřního vodovodu s trubkami vyráběnými společností FV
– Plast, a. s. z materiálu PP-RCT“, neboť průměry trubek od
125 - 250 mm vyrábí FV - Plast z PP-RCT již od roku 2012.
Dalším mezníkem byl rok 2013, kdy byly vyrobeny první trubky
STABIOXY z materiálu PP-RCT a konečně leden 2015, kdy byl
sortiment ucelen trubkami UNI, HOT, FASER COOL a FASER HOT.
Praxí tedy rozumějme používání kompletního sortimentu trubek
a tvarovek z polypropylénu nové generace pro montáž vodovodu
v bytových a rodinných domech a dalších budovách určených pro
průmyslové, či komerční účely.
Dva roky praxe
S TRUBKAMI Z PP-RCT
VYSVĚTLIVKY:
Potrubí po zahřátí
Potrubí před zahřátím
KU
PB
PB
Konstrukce stropu
PB
PB
PB
PB
Konstrukce stropu
PB
Pevný bod
KU
Kluzné uložení
D
Vnější průměr potrubí
R min
Minimální poloměr ohybu
KU
KU
1 NP
2 NP
KU
KU
KU
Ležaté potrubí
Tepelná izolace
Bytová odbočka
Stoupačka
plastového potrubí
Bytová odbočka
Tepelná izolace
D3
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA
SVĚTLÁ VÝŠKA
D2
D2
R min = 10.D
R min = 10.D
R min = 10.D
R
R min = 10.D
D 1
D4
Protipožární
izolace
Protipožární
izolace
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...80
Powered by FlippingBook