Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 13

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
13
Letos mohli příchozí návštěv-
níci spatřit na stánku společnosti
MINIB zbrusu nové zařízení, kte-
ré doposud firma neměla ve svém
produktovém portfoliu, a sice in-
dukční jednotku, která umí topit,
chladit i větrat. Z tradiční produk-
ce nás dále zaujal nástěnný kon-
vektor NCA a nový podlahový
konvektor HCM 4P-AIR.
Veletržní expozicí naše redak-
tory provedl vedoucí exportního
oddělení Ing. Jan Baudyš, který
nám podrobně všechny nové pro-
dukty představil. Videoreportáž
o novinkách přímo ze stánku spo-
lečnosti MINIB spolu s komentá-
řem odborníka můžete zhlédnout
po přečtení QR kódu za článkem
pomocí mobilu či tabletu.
Charakteristika a princip
nové indukční jednotky
Indukční jednotky jsou moder-
ní zařízení na bázi voda-vzduch,
které umožňují optimálně zajistit
změnu stavu vzduchu a jeho distri-
buci s minimálními energetickými
nároky a nízkou hlučností. Indukč-
ní jednotka neobsahuje ventilá-
tor, její funkce je zajištěna průto-
kem primárního vzduchu, který
je přiváděn tryskami a vyvola-
ným ejekčním účinkem je přisáván
sekundární vzduch z místnosti.
Indukční jednotky, jinak ta-
ké zvané aktivní chladicí trámce,
jsou napojeny na rozvod externího
upraveného vzduchu, primárního
vzduchu. Tento centrálně upravo-
vaný čerstvý venkovní vzduch je
distribuován vzduchotechnickými
rozvody až do indukčních jedno-
tek instalovaných ve stropech. Pri-
mární vzduch je dále pod tlakem
protlačen tryskami, za kterými je
ejekčním účinkem strháván a na-
sáván sekundární vzduch z míst-
nosti. Toto nasávání sekundárního
vzduchu z místnosti probíhá přes
tepelný výměník, kde dochází k je-
ho úpravě pro chlazení či topení.
Uvnitř jednotky dojde ke smísení
primárního a sekundárního vzdu-
chu, který je následně distribuován
do místnosti. Tato „indukce” pro-
bíhá uvnitř indukční jednotky.
Chladicí nebo topný výkon
na pokrytí tepelných ztrát nebo
zisků je tedy zajištěn změnou sta-
vu sekundárního vzduchu za po-
moci vodního výměníku a zároveň
přívodem centrálně upraveného
primárního vzduchu.
Vana, veškeré plechové díly
vany a mříže jsou vyrobeny z po-
zinkovaného plechu. Pohledové
plochy vany a mříže jsou standard-
ně lakovány v bílé barvě. Jednotku
lze dodat i v jiné barevné varian-
tě dle přání koncového uživate-
le. Trubky pro přívod a odvod vo-
dy jsou z mědi. Mříž jednotky je
odnímatelná a zajištěna ocelovým
lankem proti pádu na zem v přípa-
dě její demontáže.
Nástěnný konvektor NCA
Nový nástěnný konvektor s ozna-
čením NCA kombinuje funkci-
onalitu topení a chlazení. Tento
CHLADÍM, TOPÍM I VĚTRÁM
Jsem nová indukční jednotka MINIB
Společnost MINIB, a. s. patří k předním výrobcům HVAC
v České republice a v současné době exportuje své výrobky
do více než třiceti zemí. Není proto žádným překvapením,
že se pravidelně účastní nejvýznamnějšího veletrhu
v oblasti tepelné techniky, vzduchotechniky, klimatizací,
obnovitelných zdrojů a sanitární techniky ISH, který se koná
každé dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem.
MINIB, a. s.
Střešovická 49, 162 00 Praha 6
tel.: 220 180 780
GSM: 604 767 677
e-mail:
konvektor nasává čelní mřížkou
vzduch z místnosti, který dále pro-
chází výměníkem tepla, kde do-
chází buď k jeho ohřátí či ochla-
zení a následně je vyfukován skrz
horní mřížku zpět do místnosti.
Podlahový konvektor
HCM 4P-AIR
Jedná se o nejvýkonnější podlaho-
vý konvektor společnosti MINIB
s dvoukruhovým odděleným sys-
témem pro topný a chladicí okruh
s možností přívodu čerstvého
vzduchu.
Ing. Jiří Zahradnický
Nástěnný konvektor NCA
Indukční jednotka
Podlahový
konvektor HCM 4P-AIR
sekundární
vzduch
sekundární
vzduch
Pozice 1
primární vzduch
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...80
Powered by FlippingBook