Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
krbových vložek a smutnit nemu-
sí ani, ti, kteří nemají komín a by-
dlí v panelákovém bytě. Pro ně je
určena nabídka designově parádně
zpracovaných lihových krbů.
Plně funkční wellness
koupelna – to musíte vidět!
Žijeme v hektické době, která
na nás klade stále větší nároky.
Odolat s úspěchem a ve zdraví sí-
lícímu tlaku v zaměstnání i okolní-
ho světa je čím dál obtížnější. Déle
pracujeme, naopak čas na odpoči-
nek se výrazně zkracuje. Ve sku-
tečnosti to znamená, že čím krat-
ší je doba odpočinku, tím vyšší
by měla být jeho intenzita. Ideál-
ní prostor pro rychlé načerpání no-
vých sil nabízí wellness koupelny.
Příkladem a místem plným inspi-
race je nadstandardní wellness
Zlín, Karlovy Vary, Praha,
Brno, Strakonice, Ostrava
koupelna umístěná ve studiu Ele-
ments. Na velkorysém půdorysu
zde mohou případní zájemci o ten-
to typ domácí hygieny vidět ideál-
ní vybavení takto pojatého prosto-
ru. Ten disponuje velkou šatnou,
dvěma nábytkovými umývadly,
finskou saunou, parním sprcho-
vým koutem, otevřeným sprcho-
vým koutem a masážní vanou vy-
bavenou rádiem a led diodovým
osvětlením. Nechybí zde ani záze-
mí s toaletou a bidetem.
Elements = řešení
s profesionály a odborníky,
na kterém vyděláte!
Docílit v oblasti koupelen, vytápě-
ní či interiérů výsledku na té nej-
vyšší úrovni znamená úzkou spo-
lupráci s odborníky a profesionály
v oboru. V tomto smyslu předsta-
vuje koncept studia Elements pro
zákazníka kompletní přidanou
hodnotu. Vyhraďte si na vyřeše-
ní své nové koupelny či vytápění
dostatek času, spojte se s pracov-
níky studia, dohodněte si schůzku
a věnujte odborné konzultaci s ni-
mi potřebný čas. Pracovníci Ele-
ments vám poradí, pomohou vám
s výběrem optimálního koupelno-
vého vybavení, sestaví vám grafic-
ký návrh vaší nové koupelny a do-
poručí vám osvědčenou instalační
firmu. Věřte, že tento osvědčený
postup vám zajistí bezproblémové
užívání koupelny a jejího vybave-
ní po dlouhá léta.
Ivo Románek
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...80
Powered by FlippingBook