Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 12

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
12
Český výrobce plynových kondenzačních kotlů
a elektrokotlů Thermona je již tradičním účastníkem
největší výstavy novinek topenářské techniky
na Moravě, ostravské Infothermy. Její stánek zde
nechyběl ani v letošním roce.
Krátce po skončení výstavy jsme se spojili
s obchodním ředitelem společnosti, panem Milanem
Kubíčkem a požádali jsme jej o rozhovor. Ten na naši
úvodní otázku, jaké důvody vedou Thermonu
k opakované účasti na této výstavě, říká:
„Především výstava Infotherma
se stala již tradiční výstavou a na-
še společnost se jí účastní pravi-
delně od devadesátých let. Důvo-
dem je to, že severní Morava je pro
nás jedním z rozhodujících regio-
nů, kde naše výrobky s úspěchem
prodáváme. Dále je na výstavě
koncentrace pro nás důležitých li-
dí, ať již se jedná o montážní firmy
nebo obchodníky, nejen ze sever-
ní Moravy, ale spíše z celé Mora-
vy i Čech. Navíc se jedná o první
výstavu topenářské techniky v ro-
ce. I to je o důvod víc, proč se zde
snažíme upozornit trh na to, že stá-
le připravujeme novinky a vývoj
a inovace u nás permanentně po-
kračují.
V uplynulém období jste vy-
vinuli zcela nový kondenzační
kotel. Můžete nám jej více při-
blížit?
Na sklonku uplynulého ro-
ku jsme vyvinuli zcela nový vý-
robek. Je to kondenzační plyno-
vý kotel s označením Therm 24.
Na trh jej budeme dodávat ve třech
variantách. Kotel bude vyráběn
buď s průtokovým ohřevem vo-
dy pod označením Therm 24
Thermona vstupuje do roku 2017
S NOVÝMI KONDENZAČNÍMI KOTLI THERM 24
KDCN, s ohřevem vody v zásob-
níku – Therm 24 KDZN a nebo bez
ohřevu vody – Therm 24 KDN.
Zde bych podotkl, že jsou to kot-
le ve velmi hezkém designu. Nic-
méně naše zákazníky zajímá pře-
devším užitná hodnota. A jsou to
právě naše nové kondenzační kot-
le, které nahrazují dříve vyráběné
atmosférické kotle a mají se jim
přiblížit i cenou. Jen pro ilustra-
ci, dnes novou řadu kondenzač-
ních kotlů nabízíme s cenou pod
30 tis. Kč bez DPH, což považuje-
me za jakousi psychologickou hra-
nici vnímanou zákazníkem. Nej-
levnější typ Therm 24 KDN, což je
kotel který má výkon 21 kW pro
vytápění a 24 kW na ohřev vody,
nabízíme za 27,9 tis. Kč bez DPH.
Za veškerými těmito našimi kroky
je snaha přizpůsobit se zcela no-
vým požadavkům trhu.
Vraťme se nyní k novince
kondenzačnímu kotli Therm 24.
Jaké jsou největší výhody toho-
to kotle?
Naši zákazníci u tohoto kotle
zcela jistě ocení zejména vysokou
užitnou hodnotu kondenzačního
kotle, zejména ve vztahu k poměru
cena výkon. Důležitá je však také
kvalita. Kotel nabízí velký kom-
fort, kdy například těleso kotle je
z nerezové oceli, úsporné čerpadlo
kotle pracuje v nejnižší energetic-
ké třídě, což samozřejmě také šetří
náklady. Co týče ohřevu vody, pak
výkon 24 kW zajišťuje komfort-
ní ohřev teplé vody v domě v kaž-
dém okamžiku. Samozřejmě je po-
čítáno s masovým nasazením kotle
jak ze strany montážních firem, tak
i spotřebitelů.
Budou pro ně zajištěny pat-
řičné služby a servis?
Tak jako všichni výrobci i my
školíme servisní firmy. V našem
školicím středisku v Zastávce
u Brna jich každoročně vyškolí-
me přibližně 800 až 1000. Z toho
je vidět, že se snažíme, aby naše
servisní pokrytí bylo co nejširší.
Jako domácí česká firma máme
navíc řadu rozhodujících servis-
ních dílů za poměrně nízkou cenu.
Snažíme se tedy o to, aby v pří-
padě, že si někdo vybere náš vý-
robek, i následná údržba kotle jej
vyšla ekonomicky co nejvýhod-
něji. Pokud některé námi dodá-
vané díly srovnáte s konkurencí,
pak snadno zjistíte, že se s cenami
nacházíme hluboko pod ní. Jsem
přesvědčen o tom, že od domácí-
ho výrobce zákazníci očekávají
přesně tento přístup.
Jaké další produkty jste
na Infothermě na své expozici
představili?
Samozřejmě kromě nové řady
plynových kondenzačních kotlů
zde byla návštěvníkům k dispozici
i naše stávající řada kondenzačních
kotlů od výkonů 14 kW do 90 kW.
Disponujeme dnes ucelenou řa-
dou těchto výrobků. Každý zájem-
ce o ně si vyhovující výrobek či
sestavu může najít na našich pře-
hledných webových stránkách. Pro
zájemce mimo EU vyrábíme nadá-
le i atmosférické kotle. Nerad bych
zapomněl na naše elektro kotle. Ty
jsou dnes velmi populární při vy-
tápění nízkoenergetických či pa-
sivních domů, kde je potřeba do-
plňování energie minimální a není
zde úplně vhodné nasazení plyno-
vého kondenzačního kotle. Máme
několik řad elektrokotlů od těch
jednodušších – levnějších řad až
po poměrně sofistikovanou řa-
du elektrokotlů s dotykovým dis-
plejem, který vyniká nejen svým
designem, ale také možností ří-
dit jej přes internet či SMS zprá-
vy. Ke kotlům nabízíme i doplňko-
vý sortiment, ať již jde o odkouření
turbokotlů, regulace
Jaký byl zájem o vaše kot-
le na Infothermě a co plánuje-
te do budoucna?
Zájem byl velký a překvapil
nás. Samozřejmě ani v letošním
roce nechceme usnout na vavří-
nech, a to i přes fakt, že loňský rok
se nám vydařil. I nyní proto připra-
vujeme další novinky, o kterých je
zatím předčasné hovořit. Nicmé-
ně bychom se chtěli zabývat dá-
le vývojem kondenzačních kotlů
ve vyšších výkonech. Budeme te-
dy pokračovat v inovacích i rozši-
řování řad našich kotlů v potřebné
kvalitě a za rozumnou cenu, o což
se konec konců, snažíme celá léta.
Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí
Pavla Poznarová
Thermona spol. s r. o.
Stará osada 258
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 544 500 505, 544 500 511
e-mail:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...80
Powered by FlippingBook