Stavební a investorské noviny - 3/2017 - page 18

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
18
Systém eSchell – nový
diagnostický software pro
inteligentní hospodaření
s vodou
Obsáhlá, ale přitom přehled-
ná a vzdušná expozice laděná
do firemních barev se rozkláda-
la na velkolepě pojaté prezenta-
ci na ploše 280 m
2
. Dominantním
a nejdiskutovanějším tématem me-
zi návštěvníky expozice se beze-
sporu stal systém
eSchell
. Tento
novátorský programovací a diag-
nostický softwarový systém umož-
ňuje inteligentní hospodaření s vo-
dou. Díky efektivnímu řízení
spotřeby vody a energie tak výraz-
ně přispívá k optimalizovanému
provozu v komerčních a veřejných
budovách. Systém eSchell se ži-
vě prolínal celou expozicí firmy
Schell a návštěvníci jej mohli vidět
v simulovaném provozu.
Schell Xeris – elektronická
designová umyvadlová
armatura
Ambiciózní systém eSchell ovšem
zdaleka nebyl jediným tahákem
expozice. Premiérově byla veřej-
nosti představena nová elektronic-
ká verze designové umyvadlové
armatury Schell Xeris, která nejen-
že vyhoví nejpřísnějším nárokům
ČÍM ZAUJAL SCHELL
na frankfurtském veletrhu ISH 2017
V oboru sanity není sledovanější akce, než je veletrh ISH ve Frankfurtu.
Tradiční německý výrobce armatur Schell se na něj proto připravil ve velkém
stylu a představil odborné i laické veřejnosti hned několik důležitých novinek.
na hygienické řešení veřejných sa-
nitárních prostor, ale také výraz-
ně přispěje k úspoře vody a ener-
gie. U celé řady armatur Schell
Xeris je navíc vysoce ceněn špič-
kový minimalistický design, který
vznikl ve spolupráci výrobce s de-
signérem Uwe Spannagelhausem.
Kompaktní celokovový design
je projektován nejen s ohledem
na atraktivitu, ale také na odolnost
vůči projevům případného van-
dalismu, provozovateli umožňu-
je snadné čištění. To vše je samo-
zřejmě podtrženo visačkou kvality
„Made in Germany.“
Podomítkové splachovací
moduly Schell a nové
armatury Schell Vitus
Schell návštěvníkům představil
také kompletní sortiment podo-
mítkových splachovacích modulů
s novými designy ovládacích de-
sek, které vyhoví nárokům veške-
rých veřejných a komerčních sani-
tárních prostor. Pozornost poutal
také modulární koncept armatur
Schell Vitus, který nabízí
kom-
plexní řešení pro umyvadla, spr-
chy a toalety ve zdravotnických
zařízeních. Schell při koncipová-
ní řady Vitus reagoval na neustá-
le přísnější požadavky na hygie-
nu ve zdravotnických zařízeních
a její úspěch podtrhuje také udě-
lení prestižní ceny Plus X. V Čes-
ké republice a na Slovensku. Vitus
oslovuje především segment sou-
kromých zdravotnických zařízení,
ordinací a rehabilitačních center.
„Ocenili jsme, že mezi návštěv-
níky naší expozice byla opět řa-
da odborníků z České republiky
a Slovenska,“ připomíná veletržní
dny obchodní manažer Schell pro
ČR Aleš Řezáč. „Veletrh se pro
nás odehrál v tradičně rušném du-
chu, což bylo sice náročné, ale sa-
mozřejmě nás těšilo, že jsme kaž-
dý den mohli po expozici provázet
návštěvníky z domova, ať už se
jednalo o obchodníky, instalaté-
ry, projektanty nebo třeba noviná-
ře,“ doplňuje pan Řezáč, který na-
ši redakci provedl celou expozicí
a okomentoval důležité novinky,
které můžete zhlédnout v navazu-
jící reportáži po přečtení QR kódu
chytrým zařízením.
VIDEOREPORTÁŽ NA
Systém eSchell
Schell Xeris
Schell Vitus
Nová tlačítka
pro podpomítkové
splachovací moduly
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...80
Powered by FlippingBook