Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 22

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
22
Obecný popis stavby
Nová hala lisovny firmy Kamax je
navržena jako přístavba ke stáva-
jícímu výrobnímu komplexu. Ob-
jekt o půdorysných modulových
rozměrech 96,0 x 69,6m, výš-
ce 10,5 m je tedy extenzí stávají-
cí haly a zároveň je připraven pro
budoucí rozšíření. Betonové kon-
strukce jsou základním prvkem
stavby a tvoří je prefabrikovaný
skelet, hlubinné pilotové založení,
drátkobetonové podlahy a základy
pod technologii.
Prefabrikovaný skelet
Nosnou konstrukci haly tvoří mon-
tovaný betonový skelet. S výjim-
kou předepjatých střešních vazníků
se jedná vesměs o prvky železobe-
tonové. Základní modulová síť je
v příčném směru 3 x 23,2 m a v po-
délném směru 8 x 12,0 m. Výš-
ka haly od podlahy pod vazník je
8,2 m. Po obvodu jsou osazeny
základové prefabrikované prahy
sendvičové konstrukce. Na slou-
pech, které staticky působí jako
konzoly vetknuté do základů, jsou
Posouzení dynamického zatížení od výrobní technologie
V PRŮMYSLOVÉ HALE FIRMY KAMAX
Společnost Kamax se sídlem v Turnově je
významným výrobcem vysokopevnostních
spojovacích prvků pro automobilový průmysl.
V roce 2011 rozšířila svoje působení výstavbou
nového výrobního areálu, který zahrnuje
administrativní budovu, expedici a halu na tepelné
zpracování ocelových produktů. Námi popisovaná
přístavba lisovny je již III. etapou výstavby a plánem
investora je dokončení areálu v roce 2020.
1 | Areál Kamax Veseko v Turnově
2 | Dilatační spára na rozhraní drátkobetonové podlahy a základu pod lisy
3 | Tři základové desky pod lisy inženýrsko-geologického průzkumu,
viz tabulka na následující straně.
kloubově uložené vazníky popř.
trámy obvodového ztužení.
Hlubinné založení
Založení haly je na vrtaných pilo-
tách s rozšířenou hlavicí. Průměr
pilot je 600 a 800 mm. Piloty dél-
ky 6 až 8,5 m jsou navrženy jako
vetknuté do pískovců třídy R4.
Podlahy
Podlaha haly je bezespará roz-
dělená dilatačními profily Terra
Joint Peikko do dilatačních cel-
ků rozměrů 24 x 23 m. Takto je
zajištěn neomezený pohyb di-
latačních celků a ochrana jejich
hran. V technologických částech
je požadována únosnost podla-
hy 150 kN/m
2
, tomu odpovídá vý-
počtem tloušťka podlahy 230 mm
s drátky v množství 35 kg/m
3
.
Úprava podloží je charakterizo-
vána modulem Edef2 = 80 MPa
a Edef1 = 32 MPa.
Důležitým úkolem v rámci ná-
vrhu podlahy bylo zamezit šíření
vibrací v místě přechodu drátko-
betonové podlahy na základ pod li-
sy. Řešením je provedení dilatační
spáry šířky 30 mm po obvodu zá-
kladové desky. Toto opatření ale
neřeší možné šíření vibrací podlo-
žím do sousedních konstrukcí. By-
lo tedy nutné výpočtem prokázat,
že základové desky pod technolo-
gií není třeba separovat vibroizo-
lacemi.
Základ pod technologii
Předmětem výroby v nové hale li-
sovny je proces založený na stro-
jovém tvarování ocelového drátu
za studena na šrouby převážně ur-
čené do automobilového průmys-
lu. Pro tento účel bude v hale osa-
zeno 23 lisů o výkonu 45-75 kW.
Základ pod lisy tvoří trojice zá-
kladových desek, které jsou od-
dilatovány od okolních konstruk-
cí. Na dvou základech rozměrů
36 x 20 x 0,5 m se nachází jedenáct
lisů o hmotnosti 58,5 t. Na třetí
největší základové desce rozměrů
36 x 14 x 0,5 m bude dvanáct li-
sů o hmotnosti 26,5 t. Lisy budou
upevněny k základovým konstruk-
cím pomocí kotevních šroubů. Sa-
motná úloha je zajímavá a nároč-
ná vlivem problematiky interakce
konstrukce s podložím.
Výpočetní model konstrukce
Základové konstrukce pod lisy
tvoří železobetonové základové
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook