Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 16

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
16
STATECH na trhu působí již
deset let a zaměřuje se na
proná-
jem, prodej, servis a poraden-
ství
v oblasti pracovních plošin
různých typů a značek. V součas-
né době flotila strojů čítá 1080ks,
které jsou pronajímány ze 7 servis-
ních středisek v České republice,
které se nacházejí v Praze, Hradci
Králové, Brně, Ostravě, Českých
Budějovicích, Plzni a v centrále
v Dolních Beřkovicích.
Dny otevřených dveří
STATECH OPEN DAYS
A jaké stroje byly k vidění na le-
tošní akci STATECH OPEN
DAYS? Na ohromné ploše areá-
lu firmy měli návštěvníci možnost
zhlédnout expozice strojů zastu-
pující několik světových produ-
centů pracovních plošin jako např.
GENIE, JLG, AIRO, OMME-
LIFT, VERSALIFT, COMET,
CTE, jejichž obchodní zástupci
se věnovali zákazníkům, kterým
poskytovali jak bližší informace
o daných modelech strojů, tak od-
borné poradenství.
Zajímavý doprovodný program
pro oba dva dny nabídl například
představení kouzelníka, živého
dvousetkilového lvíčka, vystou-
pení mažoretek a skokanů, ve ve-
černích hodinách hrála k tanci živá
hudba a v průběhu dnů samozřej-
mě nechybělo ani výborné občers-
tvení s rautem.
Jak byl spokojen s účastí zá-
kazníků ředitel společnosti STA-
TECH s.r.o. Pavel Boubelík?
„V průběhu čtvrtka a pátku dora-
zilo do našeho areálu kolem 450
zákazníků z celé Evropy. Uvítali
jsme zde dealery i koncové zákaz-
níky z Polska, Rumunska, Bulhar-
ska, Makedonie, Chorvatska, Slo-
venska a samozřejmě také z České
republiky, takže akci hodnotím
velmi pozitivně a již nyní se těším
na další pokračování, které bude-
me pořádat opět za dva roky,“
do-
dává Pavel Boubelík.
V průběhu celých dvou dnů
akci přálo slunečné počasí, a tak
i zákazníci vypadali spokojeně
a o usměvavé tváře nebyla nouze.
Výhradní zástupce
americké firmy GENIE
pro 15 evropských zemí!
V roce 2008 získala firma
vý-
hradní zastoupení americké spo-
lečnosti GENIE
pro prodej pra-
covních plošin v 15 evropských
zemích, mezi které patří kro-
mě ČR také Slovensko, Maďar-
sko, Polsko, Rumunsko, Bulhar-
sko, Srbsko, Kosovo, Chorvatsko,
Makedonie, Albánie, Černá Ho-
ra, Moldavsko, Slovinsko a Bos-
na a Hercegovina. V těchto zemích
prodává v současné době kolem
700 kusů plošin za rok.
Firma STATECH se dále zabý-
vá prodejem pracovních pásových
plošin TEUPEN, přívěsných plo-
šin OMME, nástaveb na nákladní
automobily CTE a nástaveb izo-
lovaných pracovních plošin VER-
SALIFT z Dánska. V rámci této
značky dodává do energetického
sektoru speciální pracovní plošiny,
které jsou izolované až do 138 kV.
K pronájmu jsou k dispozi-
ci plošiny od 6,6m až do 43,5m
různých druhů jako např. ploši-
ny pásové, teleskopické, přívěs-
né, kloubové či nůžkové. V rám-
ci belgické skupiny TVH, jejíž je
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STATECH
nabídly kompletní portfolio pracovních plošin i zajímavý doprovodný program
Ve čtvrtek 25. a pátek 26. května se v Dolních Beřkovicích
nedaleko Mělníka uskutečnil již 3. ročník dnů otevřených
dveří STATECH OPEN DAYS. Tato akce se koná každé dva roky
v areálu centrály firmy STATECH s. r. o., která se zabývá oblastí
pracovních plošin, a slouží pro bližší představení strojů různých
výrobců, které společnost na českém trhu zastupuje.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook