Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
SNÍŽENÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE MĚST
řešení leží na silnici
Změny klimatu přinesly v posledních
dekádách několik negativních jevů
spojených s nárůstem průměrné roční
teploty. Jedním z nich je nadměrné
zahřívání center měst a hustě
obydlených částí. Teplo slunečního
záření absorbované na povrchu
městské zástavby a komunikací
zvyšuje teplotu vzduchu, dochází
k přehřívání a snižuje se kvalita života
obyvatel.
Jednou z možností jak snížit
akumulaci tepla slunečního záře-
ní, je použití světlých barev na po-
vrchu městské zástavby, které slu-
neční paprsky dobře odráží. Pro
tento účel lze využít tzv. barev-
ných asfaltů, které poskytují mož-
nost využití široké palety barev,
včetně světlých odstínů. Použitím
barevných asfaltů dochází ke sní-
žení absorpce tepla na povrchu
městských silnic, chodníků a par-
kovišť. Maximální teplota asfal-
tu se může při extrémně vysokých
teplotách vyšplhat až nad 60 °C,
použití barevného asfaltu tuto tep-
lotu výrazně snižuje.
Barevné asfalty přinášejí kromě
snížení tepelné zátěže měst a este-
tického vzhledu také další bene-
fity. Mezi jednu z dalších důleži-
tých výhod barevných asfaltů patří
přínos k bezpečnosti v dopravě.
Výrazná barva asfaltu zklidňuje
dopravu a zvyšuje viditelnost kri-
tických míst, jako jsou křižovatky,
přechody pro chodce, křížení cy-
klostezek se silnicí, kruhové ob-
jezdy apod. Barevný asfalt se také
hojně využívá ke zvýraznění jízd-
ních pruhů vyhrazených pro cyk-
listy a autobusy. Použití světlých
odstínů pomáhá nejen ke snížení
absorpce tepla na povrchu, ale ta-
ké v tunelech, kde dochází k lep-
šímu odrazu světla a tím k výrazně
lepší viditelnosti. Uplatnění pes-
trých barevných asfaltových po-
vrchů ocení zejména děti na dět-
ských hřištích, školních dvorech
a sportovištích.
Barevná asfaltová směs použitá
pro pokládku obsahuje tři základní
komponenty: 1. bezbarvé asfalto-
vé pojivo, 2. barevný pigment, 3.
kamenivo. Bezbarvé asfaltové po-
jivo je synteticky vyrobený mate-
riál, který lze obarvit širokou šká-
lou běžně dostupných pigmentů.
Synteticky vyrobené bezbarvé as-
faltové pojivo firmy Total Česká
republika má stejné kvalitativní
parametry jako běžné černé asfal-
ty. Modifikací polymerem a aditi-
KROMATIS
®
50/70, pigment: oxid železitý, Francie
KROMATIS
®
50/70, pigment: oxid chromitý, Anglie
KROMATIS
®
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook