Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
7
a C 20/25 v konzistenci S4-S5
a nazýváme „
litý podlahový po-
těr
“ (ve zkratce LPP 20 a LPP
25). Tento výrobek dodáváme nej-
častěji do staveb rodinných a by-
tových domů. Další specialitou je
lehký beton
“ vyráběný z kera-
mického kameniva Liapor, který
se nazývá „
LiaporBeton
“. U to-
hoto výrobku máme certifikaci
mj. na třídu LC 30/33 D 1,6 XC2
(pozn. objemová hmotnost této
pevnostní třídy činí 1600 kg/m
3
).
S tímto lehkým betonem máme le-
tité zkušenosti, zejména v Brně
z něj bylo postaveno několik ob-
jektů. Dalším speciálním produk-
tem je „
barevný beton
“, označo-
vaný také jako „
architektonický
beton
“. Jedná se převážně o kon-
strukční beton, barevně specifiko-
vaný architektem s požadavkem
na vysokou kvalitu pohledovos-
ti betonu. Barevný beton jsme do-
dávali jak do objektů, tak i do ven-
kovních ploch. Nepopíratelně
praktickými betony jsou „
samoz-
hutnitelný beton
“ a „
samorozlé-
vací beton
“. Jak názvy napovída-
jí, v prvním případě jde především
o konstrukční beton do úzkopro-
filových či do vysokých staveb-
ních konstrukcí, kde vibrování
betonu při ukládce buď není vhod-
né nebo jej nelze provést. V dru-
hém případě se jedná o konstrukč-
ní beton vyšší konzistence, která
umožní rozlití betonu např. do zá-
kladových pasů a jiných funda-
mentů menších plošných výměr
bez nákladné čerpací techniky.
Kompletní sortiment je uveden
na stránkách
/
produkty-a-sluzby.
Jaká aktuální témata řeší
TRANSBETON s. r. o.?
Od dubna letošního roku jsme
se rozšířili o další 4 betonárny.
Stali jsme se tak největší ryze čes-
kou (bez zahraniční kapitálové
účasti) společností vyrábějící čer-
stvý beton v ČR. K dnešnímu dni
vlastníme 12 betonáren. Aktuálně
jsou dvě pobočky dočasně mimo
provoz. V březnu letošního roku
byla kompletně zmodernizována
betonárna Znojmo. Původní tech-
nologie o výkonu 45 m
3
/hod byla
nahrazena moderním mísícím cen-
trem o výkonu 80 m
3
/hod se zaříze-
ním pro ohřev záměsové vody pro
celoroční provoz. Dále, v měsíci
červnu letošního roku, bude zmo-
dernizována betonárna Hustopeče,
jejíž původní technologie o výko-
nu 45 m
3
/hod bude nahrazena mo-
derním mísícím centrem o výko-
nu 80 m
3
/hod. V neposlední řadě,
ve 2. pololetí tohoto roku bude mo-
dernizována betonárna Holešov,
jejíž původní výkon 40 m
3
/hod
bude zvýšen na 50 m
3
/hod, bude
doplněno zařízení pro ohřev zá-
měsové vody pro celoroční pro-
voz a budou rozšířeny skladova-
cí kapacity betonárny pro pojiva
a kamenivo. Společnost se mimo
oblast investic do „zvelebování“
svých areálů dále zabývá přípra-
vou na dílčí výstavby nových dál-
ničních úseků a vozovek 1. třídy,
případně na modernizace a re-
konstrukce silniční infrastruktury
v rámci svého působiště.
Co byste chtěl vzkázat svým
stávajícím či budoucím zákaz-
níkům?
V první řadě bych chtěl všem
našim zákazníkům, ať firmy
ZEPIKO spol. s r. o. nebo firmy
TRANSBETON s. r. o., poděkovat
za projevenou důvěru. Od mno-
hých v rámci zpětné vazby ví-
me, že ačkoliv je cena za výrobky
a služby vždy na prvním místě, ob-
rací se na nás opakovaně také kvů-
li kvalitě našich výrobků a kva-
litě našich služeb. Oceňovanou
službou např. pro maloodběrate-
le je naše „
betonová kalkulačka
na webové stránce
-
ton.cz/betonova-kalkulacka, která
slouží stavbám k rychlé orientaci
v ceně a dostupnosti našich vý-
robků. Všem potenciálním zákaz-
níkům bych chtěl poděkovat za to,
že se na nás s důvěrou obrátí a da-
jí nám šanci jim dokázat, že patří-
me mezi špičkové tuzemské firmy.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Miroslav Bindač
TRANSBETON s. r. o.
Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
e-mail:
VZNIK A VÝVOJ spol. TRANSBETON s. r. o. OD ZALOŽENÍ PO SOUČASNOST
2000
Založení společnosti TRANSBETON s.r.o.
Zakoupení areálu v Hustopečích, okr. Břeclav
, s původní betonárnou
SB 20 o výkonu 20 m³/hod.
2003
Zakoupení areálu ve Skalici nad Svitavou, okr. Blansko
, s původní
betonárnou SB 20 o výkonu 20 m³/hod.
Zakoupení areálu v Brně
s původní betonárnou Stetter M1 o výkonu
40 m³/hod.
2006
Modernizace betonárny Hustopeče
, výměna původní technologie SB
20 za novou, moderní horizontální betonárnu Stetter H1-RS o výkonu
55 m³/hod.
Výstavba nového areálu a betonárny v Mikulově, okr. Břeclav
,
zprovoznění technologie SB 30 o výkonu 30m³/hod.
2008
Modernizace betonárny Brno
, výměna původní technologie Stetter
M1 za novou, moderní věžovou betonárnu Stetter V2-M o výkonu
90 m³/hod.
Výstavba nového areálu a betonárny ve Znojmě
, zprovoznění
technologie Stetter H1 o výkonu 45 m³/hod.
2010
Zakoupení rozsáhlého průmyslového areálu v Přerově
s původní
věžovou betonárnou o výkonu 50 m³/hod. Tento areál byl komplexně
revitalizován a připraven pro budoucí modernizaci původní betonárny.
2012
Modernizace betonárny Přerov
, výměna původní technologie
Stetter V0,75 za novou, moderní věžovou betonárnu MERKO VB 1,5
D o výkonu 75 m³/hod.
2014
Modernizace betonárny Mikulov
, výměna původní technologie SB
30 za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS
o výkonu 75 m³/hod.
Zakoupení areálu v Kroměříži
s původní betonárnou SB 20 o výkonu
20 m³/hod.
Zakoupení areálu v Holešově, okr. Kroměříž
, s původní betonárnou
Stetter H1 o výkonu 45 m³/hod.
2015
Modernizace betonárny Skalice nad Svitavou
, výměna původní
technologie SB 20 za novou, moderní horizontální betonárnu Stetter
2,0 RS o výkonu 80 m³/hod.
Modernizace betonárny Kroměříž
, výměna původní technologie SB
20 za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS
o výkonu 75 m³/hod.
2017
Modernizace betonárny Znojmo
, výměna technologie Stetter H1
o výkonu 45 m³/hod za novou, moderní horizontální betonárnu
MERKO HBS 2 DKXS o výkonu 80 m³/hod.
Zakoupení areálu v Kopřivnici, okr. Nový Jičín
, s původní betonárnou
CE 55 o výkonu 40 m³/hod.
Zakoupení areálu v Křižanovicích, okr. Vyškov
, s původní betonárnou
ELKOMIX-60 QUICK MASTER 30 m³/hod.
Zakoupení areálu ve Vyškově
– betonárna mimo provoz.
Zakoupení areálu ve Vsetíně
– betonárna mimo provoz.
Modernizace betonárny Hustopeče
, výměna technologie Stetter H1-
RS za novou, moderní horizontální betonárnu MERKO HBS 2 DKXS
o výkonu 80 m³/hod.
Modernizace betonárny Holešov
, úprava skladovacích kapacit
kameniva a pojiv, zvýšení výkonu na 50 m³/hod, doplnění o ohřev
záměsové vody pro celoroční provoz.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook