Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 17

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
17
STATECH od roku 2011 součás-
tí, je však možné prostřednictvím
divize „special equipment“ zapůj-
čit speciální stroje – vysoké ploši-
ny nebo podmostovky atp.
Pracovní plošiny
a jejich všestranné využití
Plošiny podporují celou řadu činnos-
tí. Lze je využít např. ve filmovém
průmyslu, při koncertech, v energe-
tickém sektoru, hojně je využíva-
jí malíři, elektrikáři, sádrokartoná-
ři, dodavatelé ocelových konstrukcí,
fasád a opláštění budov, památkáři,
klempíři a pokrývači. Lze je využít
také pro prořezávání stromů, údržbu
nákupních center, výrobních, spor-
tovních nebo průmyslových hal.
Můžeme je využít prakticky všude
tam, kde je potřeba pracovat ve výš-
kách a není k dispozici lešení.
STATECH nabízí kvalitní servis
i školení zákazníků
Od roku 2008 disponuje firma cer-
tifikací ISO. Od samého začát-
ku pracovníci firmy kladli důraz
na kvalitu služeb, přesnost, do-
chvilnost, prevenci, předprodej-
ní a poprodejní servis a péči před
a po pronájmu strojů.
„Naše klientela je zvyklá na po-
měrně vysoký standard jak našich
strojů, tak souvisejících služeb.
Stroje jim dodáváme čisté, vždy
v dobré kondici, spousta z nich
k zákazníkům putuje zcela no-
vých. Servis držíme 365 dní v ro-
ce, 24 hod denně. Průměrné stáří
stroje je v naší flotile cca 4,5 ro-
ku, takže naši zákazníci mají jisto-
tu, že nepracují se strojem, který je
na sklonku jeho životnosti a v prů-
běhu jejich práce se jim pokazí.
Vzhledem k tomu, kolik plošin pro-
najímáme, zaznamenáváme velmi
málo výjezdů na opravy pronaja-
tých plošin k zákazníkům,“
dodává
Pavel Boubelík.
Všechny systémy jsou navíc
vybaveny systémem Patriot, kte-
rý umožňuje detailně sledovat tech-
nické parametry stroje (např. nabití
baterií atp.), ale také kde a kdy stroj
pracuje. Tímto způsobem lze často-
krát eliminovat zbytečný výjezd ser-
visního technika k zákazníkovi, je-
likož je možné poradit telefonicky.
V současné době zaměstnává
firma na území ČR kolem 45 ser-
visních mechaniků. Pro společnost
GENIE provádí servisní podporu
pro zmíněných 15 zemí, přičemž
v Polsku má vlastního servisního
technika a v ostatních zemích pod-
poruje dealerské organizace. Hod-
nota skladových zásob náhrad-
ních dílů je kolem 22 mil. Kč, což
umožňuje poměrně rychle uspoko-
jit jakéhokoliv zákazníka.
Každým rokem dva profesi-
onální školitelé proškolují cca
1500 obsluhovatelů pracovních
plošin dle platné české legislati-
vy. V rámci výhradního zastoupe-
ní firmy GENIE provádí také tech-
nická školení servisních techniků
pro 15 evropských zemí.
Za naši redakci děkuji za po-
zvání a pevně věřím, že se i další
dny otevřených dveří STATECH
OPEN DAYS vydaří minimálně
stejně jako ty letošní!
Ing. Jiří Zahradnický
STATECH s. r. o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice
STATECH s. r. o., Betonářská 824/1A, 712 00 Ostrava-Muglinov
STATECH s. r. o., Jarní 42b/1030, 614 00 Brno-Maloměřice
dispečink: 728 270 270, tel.: 312 256 400, fax: 315 601 373
e-mail:
,
VIDEOREPORTÁŽ NA
WWW.TVSTAV.CZ
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook