Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 11

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
11
vací získává bezbarvý asfalt lepší
reologické vlastnosti než silnič-
ní asfalt, výborné adhezní vlast-
nosti mezi pojivem a kamenivem,
vynikající mechanickou odolnost
proti vzniku deformací a trhlin
a dlouhou životnost. Další výho-
dou bezbarvého asfaltového poji-
va Kromatis
®
je aplikace výsledné
asfaltové směsi při snížené teplo-
tě pokládky až 150 °C, což snižu-
je náklady na pokládku a má po-
zitivní vliv na pracovní podmínky
obsluhy. Bezbarvé asfaltové poji-
vo Kromatis
®
se dodává ve stan-
dardních gradacích 35/50, 50/70,
70/100 a 160/220, stejně jako běž-
ná silniční pojiva a dá se také pou-
žít pro výrobu asfaltových emulzí.
Bezbarvý syntetický asfalt
Kromatis
®
je dodáván do obalo-
ven, kde je obarvován přidáním
vybraného pigmentu a zároveň je
v mísícím zařízení obalovny, tzv.
míchačce, smíchán s kamenivem.
Mezi nejběžněji používané pig-
menty pro barvení asfaltu se pou-
žívají oxidy kovů, jako jsou oxid
železitý pro odstíny červené bar-
vy, oxid chromitý pro odstíny ze-
lené a oxid titaničitý pro odstíny
žluté. Obsah pigmentu se pohybu-
je v množství 1 – 3 % (vztažených
na výslednou asfaltovou směs)
v závislosti na požadovaném od-
stínu. Mísení asfaltové směsi a ná-
sledná pokládka podléhá přísné
technologické disciplíně, aby ne-
došlo ke znehodnocení barevného
asfaltu zbytky klasického černé-
ho asfaltu. Samotné bezbarvé as-
faltové pojivo má světle okrovou,
medovitou barvu. Kromatis
®
je
dodáván pro velké objemy v auto-
mobilových cisternách, do 190 kg
v sudech a do 0,5 kg v plasto-
vých pytlících, které jsou rozpust-
né spolu s pojivem a jsou tak bez-
odpadové.
Technologie výroby a po-
kládka barevného asfaltu Kroma-
tis
®
od firmy Total Česká republi-
ka je již dlouhou dobu zvládnutý
proces, který může velkou měrou
přispět ke snížení tepelné zátěže
městských center a obytných čás-
tí a tím i výrazně zvýšit kvalitu ži-
vota nás všech.
Pro bližší informace k barevným
asfaltům Kromatis
®
prosím kontak-
tujte naše technické oddělení.
Ing. Michael Machalla
KROMATIS
®
50/70, pigment: oxid titaničitý Brno, Česká republika (2014) – cyklostezka
Ve spolupráci se společností Silasfalt s. r. o.
TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 224 890 511
e-mail:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook