Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
Firma dodává haly výrobní,
skladovací, zemědělské, sportov-
ní, ale také administrativní a pro-
dejní či specifické typy hal, jakými
jsou např. autosalony. Koncem mi-
nulého roku byl dokončen v těsné
blízkosti dálnice D1 v Průhonicích
nepřehlédnutelný moderní autosa-
lon pro automobilku SEAT. Za tu-
to designovou stavbu pak převzali
zástupci firmy ocenění Stavba ro-
ku Zlínského kraje.
MONTOVANÝ AUTOSALON S AUTOGALERIÍ VETERÁNŮ
Pyramida Průhonice od UNIHALU zvítězil v soutěži Stavba roku 2016 Zlínského kraje
Společnost UNIHAL se specializuje na výrobu a montáž
montovaných ocelových hal z rámové konstrukce. Disponuje
vlastní výrobou v moderně vybaveném areálu v Otrokovicích
a montáže průmyslových hal realizuje po celé České
a Slovenské republice.
Naše redakce se chtěla do-
zvědět bližší informace o oceně-
né stavbě, a proto jsme navštívili
jednatelku firmy UNIHAL s. r. o.,
Ing. Blanku Dostálovou, kterou
jsme požádali o rozhovor.
Jak dlouho působí vaše spo-
lečnost ve stavebním oboru?
Mohla byste našim čtenářům
prozradit, kolik staveb jste do-
posud zrealizovali?
Naše společnost Unihal funguje
od roku 2014. Za tři roky existen-
ce firmy jsme zrealizovali celkem
120 montovaných hal, 14 rekon-
strukcí hal a 9 opláštění průmys-
lových budov. Specializujeme se
hlavně na dodávku ocelových hal
z rámové ocelové konstrukce pro
průmyslové využití.
V polovině května jste pře-
vzali hlavní cenu v prestižní
soutěži Stavba roku Zlínského
kraje 2016 za stavbu autosa-
lonu SEAT v Průhonicích. Po-
těšilo vás toto ocenění? Moh-
la byste nám přiblížit, jakým
způsobem soutěž probíhala
a čím tato stavba zaujala po-
rotu?
Do soutěže Stavba roku bylo
možné přihlásit stavby, které byly
zrealizované do konce roku 2016.
Právě vloni jsme dokončili luxusní
montovaný autosalon SEAT s při-
lehlou autogalerií veteránů v Pra-
ze Průhonicích, a protože je stav-
ba architektonicky zajímavá, tak
jsme se rozhodli stavbu přihlásit
do 15. ročníku soutěže.
Přihlášku s podrobným popi-
sem stavby včetně fotografické
a výkresové dokumentace jsme
předali odborné komisi složené
z představitelů Krajské staveb-
ní společnosti při Svazu podnika-
telů ve stavebnictví v ČR a České
komory autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě.
S odbornou komisí jsme se se-
tkali v Praze na místě realizace au-
tosalonu. Komise si halu důklad-
ně prohlédla a samozřejmě se ptali
na všechny podrobnosti ohledně
stavby.
Slavnostní vyhlášení Stavby
roku proběhlo v polovině května
v Kulturním domě ve Vsetíně, kde
jsme od představitelů Komise pře-
brali Hlavní cenu v kategorii sta-
veb mimo Zlínský kraj realizované
dodavatelem ze Zlínského kraje.
Náš úspěch vnímáme jako od-
raz naší společné snahy dělat prá-
ci poctivě, s láskou a kvalitně.
Ve stavebnictví je v současnosti
velký tlak na plnění termínů, vy-
sokou kvalitu a samozřejmě tlak
na cenu. U námi realizovaných za-
kázek se snažíme vyjít zákazní-
kům maximálně vstříc v zajištění
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook