Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 12

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
12
Nyní na stavbě probíhají beto-
náže nádrží biologické vodní lin-
ky a dosazovacích nádrží. O aktu-
ální informace z průběhu výstavby
jsme požádali
Ing. Ivo Köhlera ze
společnosti SMP CZ
. Ten na naši
první otázku, které firmy se podí-
lejí na realizaci stavby, říká: „Do-
davatelem díla je Sdružení ÚČOV
Praha, kde SMP CZ je vedoucím
účastníkem sdružení a dalšími čle-
ny jsou společnosti HOCHTIEF
CZ, SUEZ International a WTE
Wassertechnik. Toto sdružení zví-
tězilo ve veřejné obchodní soutě-
ži a na konci roku 2015 byla stav-
ba slavnostně zahájena. Investorem
stavby je hlavní město Praha pro-
střednictvím odboru strategických
investic a správcem stavby je Praž-
ská vodohospodářská společnost.“
V jaké fázi se stavba nachá-
zí nyní?
ROZŠÍŘENÍ ÚČOV V PRAZE NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ
pokračuje prováděním železobetonových konstrukcí biologické linky a dosazovacích nádrží
V současné době je provádě-
na betonáž železobetonových kon-
strukcí. Nyní je již zabetonováno
přibližně 125 tis. m
3
z celkových
plánovaných zhruba 160 tis. m
3
.
Dále byly zahájeny práce na mon-
tážích technologických zařízení,
které probíhají již ve všech objek-
tech.
V čem spočívá složitost té-
to stavby?
„Stavba je složitá tím, že je
umístěna v zátopové oblasti a mu-
sí být po dokončení chráněna proti
povodni, která zde byla zazname-
nána v roce 2002. Stavba je rea-
lizována dle obchodních pravidel
„YELLOW FIDIC”, tj. „Vypro-
jektuj, postav a provozuj”. Po do-
končení stavby zde bude zahájen
tříměsíční zkušební provoz urče-
ný k testování a zprovoznění Nové
vodní linky a následně bude pro-
bíhat ještě roční zkušební provoz,
kdy čistírna již bude muset spl-
ňovat limity vypouštěných vod,“
uzavírá Ing. Köhler z SMP CZ.
Smluvním dodavatelem beto-
nových směsí na dostavbu Ústřed-
ní čistírny odpadních vod Praha je
společnost TBG METROSTAV,
člen skupiny Českomoravský beton.
Na to, v jaké fázi vývoje projektu se
společnost začala zajímat o možnost
dodávek betonu na rozšíření ÚČOV,
to již byla otázka pro
ředitele
společnosti TBG METROSTAV,
Ing. Jakuba Šimáčka
. Ten v úvo-
du říká: „O možnost dodávek beto-
nových směsí na tuto stavbu jsme
se začali zajímat ihned poté, co
jsme se dozvěděli o vítězi výběro-
vého řízení.”
Co předcházelo samotným
dodávkám transportbetonu?
Vyjednávání o podmínkách do-
dávek betonu bylo relativně složi-
té. Nicméně měli jsme na to dosta-
tek času, přibližně dva roky, a to
proto, že probíhaly náročné prá-
ce související s přípravou stav-
by. Za tuto dobu se nám podařilo
precizně připravit kupní smlouvu
i veškeré další podmínky, které se
týkaly následných dodávek betonu.
Kdy byly zahájeny betonáže?
Betonáže jsme zahájili na jaře
roku 2016.
Jaké druhy betonů zde dodá-
váte?
Dodáváme zde převážně beto-
ny pevnostní třídy C25/30 s ome-
zeným průsakem tlakovou vodou.
Jsou zde však dodávány i běžné
betony nebo naše značkové beto-
ny – například Permacrete, což je
beton pro vodonepropustné kon-
strukce, tzv. bílé vany, a také sa-
mozhutnitelné betony Easycrete.
Jaký je rozsah betonáží na
této stavbě?
Jak můžete sami vidět, stav-
ba je mimořádně rozsáhlá. V jed-
nu chvíli zde bylo postaveno cel-
kem 18 jeřábů. To kladlo značné
nároky na koordinaci postupu sta-
vebních prací souvisejících s do-
dávkami betonu. Musím říci, že se
nám vše podařilo zvládnout vel-
mi dobře díky široké nabídce na-
ší techniky. Nasadili jsme pro be-
tonáže všechna čerpadla a velké
množstí mixů, které máme. Díky
Celková přestavba a rozšíření
Ústřední čistírny odpadních
vod v Praze na Císařském
ostrově je v současné době
největší a zároveň nejdůležitější
stavbou na území hlavního
města. Cílem projektu je
dosáhnout kvality vyčištěných
odpadních vod na odtoku
v souladu s požadavky norem
Evropské unie a zároveň
významného zkvalitnění
životního prostředí v oblasti.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook