Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 15

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
15
nosti v hraničních místech kon-
strukce.
Celkový rozměr haly je 280 x
330m a je tvořena osovým rastrem
20 x 20m. Světlost haly je 8m
a výška v místech střešních násta-
veb dosahuje 19m.
Konstrukce je tvořena ocelo-
vými příhradovými průvlaky dél-
ky 20m a výšky 3m, na kterých
jsou uloženy příhradové vaznice
v rozteči 5m. Průvlaky tvoří úžla-
bí střechy, horní pásy vaznic jsou
zalomeny a vytváří spád střešních
rovin. Konstrukce je na betonové
sloupy uložena pomocí kotevních
stoliček. Po výškové a směrové
rektifikaci byla přivařena k zabe-
tonované desce montážním sva-
rem. Příhradové nosníky jsou tvo-
řeny z válcovaných profilů HEA,
HEB, HEM, ztužení je navržené
ze čtyřbokých uzavřených profilů.
Na ztužení se podílí taktéž světlí-
kové výměny z profilů HEA a IPE.
Protikorozní ochrana kon-
strukce je tvořena 160 mikromet-
ry polyuretanového laku v odstínu
RAL 7043. Konstrukce techno-
logických nástaveb – plantroomů
je navíc opatřena protipožárním
nástřikem na odolnost R60. Doda-
vatelem nátěrových hmot je spo-
lečnost Hempel.
Ocelové konstrukce byly vy-
robeny v závodě firmy Signum
v Hustopečích a namontovány
v období 12/2016 – 3/2017.
Úzkou spoluprací všech zú-
častněných stran a dodavatelů by-
lo možné vyhovět náročným poža-
davkům investora.
SIGNUM spol. s r. o.
Ocelové konstrukce
Nádražní 41, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 811 111, fax: 519 811 102
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook