Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 18

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
18
Na počátku dubna zde totiž
pracovníci společnosti EURO-
VIA CS, a. s. – závod Zlín, zahá-
jili intenzivní práce na rekonstruk-
ci tramvajové trati v ulici 1. Máje,
která spojuje náměstí Republiky
s důležitými městskými ulicemi
Masarykovou a Komenského.
Zajímalo nás aktuální dě-
ní kolem rekonstrukce. Spojili
jsme se proto se stavbyvedoucím
akce, panem Ing. Miroslavem
Lajdou, a požádali jsme ho o roz-
hovor. Ten na naši úvodní otáz-
ku, v jakém stavu se nacházela
ulice 1. Máje v době převzetí sta-
veniště, říká:
„Úvodem bych rád zmínil, že
se jedná o jednu z nejstarších tram-
vajových tratí v Olomouci. Tomu
bohužel odpovídal i její technický
stav. Na neutěšenou situaci reago-
val drážní úřad vytvořením posud-
kové zprávy, jejímž obsahem by-
ly i konkrétní termíny požadující
odstranění závad. Na základě té-
to zprávy nakonec město rozhodlo
o realizaci modernizace celé trati.“
V jaké části města se stavba
nachází?
Stavba se nachází přímo v centru
Olomouce, konkrétně v jeho histo-
rické části, velmi blízko je pěší zó-
na, která je de facto srdcem města.
Jaké práce jsou obsahem re-
konstrukce?
Předmětem stavby je komplex-
ní rekonstrukce celé ulice 1. Máje
včetně obnovy inženýrských sítí.
Obsahem akce je odstranění pů-
vodních kolejí a dlažeb, realizace
výkopů, opravy a přeložky inže-
nýrských sítí, vložkování původní
kanalizace, provedení nových do-
movních přípojek, přeložky vodo-
vodu, nové vrstvy vozovky, nové
dlažby, nové koleje, nové trakč-
ní vedení i nové veřejné osvětle-
ní ulice.
Nacházíme se v srdci histo-
rické Olomouce. Jaké to kladlo
nároky na archeologický prů-
zkum?
Současně s prováděním stav-
by je realizován památkáři konti-
nuálně záchranný archeologický
výzkum. Město Olomouc ten-
to průzkum nařizuje samostatně,
a my s městem a archeology úz-
ce spolupracujeme. První nálezy
byly zaznamenány ihned po od-
krytí stávajících konstrukčních
vrstev, kdy byly objeveny pozůs-
tatky původně středověké Hrad-
ské brány zbourané v 19. stole-
tí. Zbytky průchodu, který hlídal
vstup do Olomouce po šest století,
našel tým odborníků z Národního
památkového ústavu. Znamená to
tedy, že v celé délce trasy se in-
tenzivně zkoumá podloží a sku-
tečně se zde naráží na různé his-
torické nálezy.
Eurovia CS rekonstruuje jednu z nejstarších
TRAMVAJOVÝCH TRATÍ V OLOMOUCI
říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny
Ing. Miroslav Lajda ze společnosti EUROVIA CS, a. s.
Hanácká metropole Olomouc je jedním z nejstarších měst na
území České republiky. Je sídlem arcibiskupství, Palackého
univerzity, či sídlem Vrchního soudu. Historické centrum
Olomouce je významnou památkovou rezervací, po Praze druhou
nejvýznamnější v ČR. Právě tu však nyní panuje čilý stavební ruch.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook