Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 14

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
14
Na trhu je již téměř čtvrtstoletí
a zakládá si na vysoké kvalitě a spo-
lehlivosti. I ohromné ocelové kon-
strukce je schopna dodat v dohodnu-
tém termínu díky své velké výrobní
kapacitě, kdy měsíčně vyrobí ocelo-
vé konstrukce o celkové hmotnosti
až 1000 tun. Zajišťuje také povrcho-
vou úpravu oceli formou tryskání,
lakování a žárového zinkování. Je-
jí poslední zajímavou referencí jsou
Společnost SIGNUM,
spol. s r. o. je významným
výrobcem ocelových
konstrukcí a zajišťuje jejich
zakázkovou výrobu a montáž.
S touto činností má velké
zkušenosti, což dokazuje
mnoho jejich unikátních
realizací v ČR i po celém
světě.
SIGNUM Hustopeče dodávala ocelové konstrukce
PRO OBJEKT BODY IN WHITE
dodávky ocelové konstrukce objek-
tu Body in White v Nitře.
V září 2016 byla zahájena vý-
stavba automobilky Jaguar Land
Rover v Nitře s rozpočtem 1 mld.
liber a roční kapacitou 150 tis. au-
tomobilů.
Firma Signum se podílí na do-
dávkách ocelové konstrukce ob-
jektu Body in White (BiW), v cel-
kovém rozsahu 2400 t.
Ocelová konstrukce střechy
byla rozdělena mezi 3 dodavate-
le, naší dodávkou byly konstruk-
ce mezi osami R-J/6-11, J-F/6-10
a F-A/5-10.
Prováděcí projekt byl zhoto-
ven projekční kanceláří FEVIA
a předáván postupně během rea-
lizace zakázky. V průběhu zpra-
cování prováděcího projektu by-
la technická řešení konzultována
se všemi výrobci tak, aby by-
lo možné zjednodušit výrobu
a uspořit čas. Ve fázi zpracová-
ní dílenské dokumentace se pro-
střednictvím vzájemné výmě-
ny 3D modelů mezi sousedními
výrobci odsouhlasovaly i návaz-
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook