Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 19

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
19
V jaké fázi se nachází stavba
v současné době?
Stavba se nyní nachází v počá-
tečním stádiu. My jsme ji přebrali
od investora počátkem dubna, kdy
zde byla naplánována výluka. Tu-
díž stavíme teprve druhým měsí-
cem. Zprovoznění stavby je pláno-
váno na listopad letošního roku. To
znamená, že stavbu bychom mě-
li předat městu již za sedm měsíců.
V čem spočívá složitost
stavby?
Zejména v logistice a jejím
zabezpečení. Stavba se nachá-
zí v nejužším centru města. Po-
hybuje se zde velké množství lidí
a ulici lemují poměrně vysoké do-
my, v nichž lidé bydlí. Nachází se
zde také obchody, restaurace i dal-
ší služby. To na nás kladlo zvýše-
né nároky v tom, aby zde byl ob-
čanům zachován bezpečný přístup
a zachována možnost pohybu.
Co přinese stavba obyvate-
lům města po svém dokončení?
Dopravně bude ulice fungo-
vat obdobně, jako tomu bylo před
zahájením rekonstrukce. Bude te-
dy veřejně přístupnou komunikací.
Občanům však nabídne zcela no-
vý uživatelský komfort. Pod nové
koleje budou kupříkladu vloženy
antivibrační rohože, které výraz-
ně sníží hlučnost provozu tramva-
jí. Ve finální fázi stavby zde bu-
dou samozřejmě položeny nové
povrchy ze žulové dlažby. Ty by-
ly vybrány přesně dle požadavků
památkářů, ať již se jedná o jejich
zrnitost či barevný odstín.
V závěru bych se vás rád ze-
ptal na investiční náklady rekon-
strukce.
Náklady celé komplexní rekon-
strukce ulice 1. Máje jsou plánová-
ny ve výši 66 mil. Kč bez DPH.
A co říci závěrem?
V současné době se na stavbě
intenzivně pracuje. Jsou sejmuty
povrchové vrstvy vozovky, probí-
há archeologický průzkum a reali-
zovány jsou přípojky domovních
kanalizací. Po svém dokončení
přinese rekonstrukce ulice obyva-
telům Olomouce nejen mnohem
vyšší bezpečnost tramvajové do-
pravy, ale také snížení hlučnosti
i zcela novou estetickou hodnotu
inkriminovaného prostoru.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek
EUROVIA CS, a. s.
oblast Morava, závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 116 911
fax: +420 577 116 912
e-mail:
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook