Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 13

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
13
tomu se dařilo vše skloubit dohro-
mady tak, aby vedení stavby by-
lo spokojeno. Harmonogram do-
dávek betonu jsme plnili přesně
v souladu s jejich požadavky.
Jaká byla spolupráce s ve-
dením stavby?
Rád bych uvedl, že spolupráce
s vedením stavby byla příkladná.
Bylo to jistě proto, že všemu před-
cházela důkladná příprava smluv
a podmínek dodávek. Díky tomu
se nám podařilo naladit veškeré
detaily, které mohly v rámci plně-
ní smluv nastat. Z toho nyní těžíme
a scházíme se jen na běžných ko-
ordinačních schůzkách. Stavba bě-
ží jako na drátkách.
Kdy je předpokládáno ukon-
čení betonáží na této stavbě?
Hlavní betonáže by měly být
ukončeny na přelomu srpna a září.
Počítáme ještě s určitým doběhem
dokončovacích prací. Předpoklá-
dáme tudíž, že beton zde budeme
dodávat do konce listopadu 2017.
Důležitou roli vzhledem ke
značnému rozsahu stavby hrají
i provázané služby s dodávkou be-
tonu až do místa určení v přísluš-
né konstrukci. Komplexní služby
v oblasti čerpání betonů na stavbě
rozšíření ÚČOV zajišťuje společ-
nost
Pražské betonpumpy a do-
prava s. r. o.
, také člen skupiny
Českomoravský beton. Její činnost
nám přímo na stavbě ÚČOV vice
přiblížil
Ing. Zdeněk Honzík
z té-
to společnosti když říká:
„Společnost Pražské beton-
pumpy a doprava je dceřinou spo-
lečností firem Českomoravský
beton a TBG Metrostav. Zabývá
se výlučně čerpáním a dopravou
betonu.“
Jak probíhaly přípravné prá-
ce související s čerpáním beto-
nu na této stavbě?
Stavba se poměrně dlouho plá-
novala. V tomto období jsme by-
li v kontaktu s mnoha lidmi z pří-
pravného týmu stavby. Ladili jsme
s nimi parametry našich strojů, aby
na průběh stavby bylo vše nále-
žitě připraveno. To se týkalo ze-
jména nájezdových úhlů vozidel,
poloměrů otáčení čerpadel, tlaků
na patky, aby stroje unesly dotče-
né stropy. Takto byla prověřena
všechna místa osazení strojů.
Jakou techniku využíváte
přímo zde na stavbě?
Úvodem bych rád zmínil, že ší-
ře techniky společnosti Pražské
betonpumpy je její silnou strán-
kou. Disponujeme veškerými typy
čerpadel od malých pro čerpání
samonivelačních podlah Cemflow
nebo Anhyment, až po velká čer-
padla s dosahem výložníku 46 až
58m nebo betonářské věže a sta-
bilní čerpadla. Zde na stavbě vy-
užíváme mobilní čerpadla a beto-
nářskou věž.
V čem spočívá náročnost
čerpání betonu na této stavbě?
Samozřejmě čím větší stavba
a více lidí, tím je koordinace všech
profesí náročnější. Zde na čističce
odpadních vod jsme měli v jednom
okamžiku nasazeno až 6 čerpa-
del. Ve špičkových fázích realiza-
ce stavby byly prováděny stovky až
tisíce m
3
betonáží. To byly skutečně
chvíle, kdy na nás byly kladeny vel-
ké nároky. Za dobu trvání spoluprá-
ce se nám však podařilo vybudovat
těsné vazby s lidmi z vedení stav-
by, a to považuji ze jeden z klíčo-
vých faktorů, že se nám vše podaři-
lo úspěšně dohodnout a zvládnout.
Ukončení prací na rozšíře-
ní a dostavbě ÚČOV bude v roce
2018. Následně by měl být spuštěn
zkušební provoz nové linky. Fi-
nanční náklady díla jsou plánová-
ny ve výši téměř 5,9 mld. Kč.
Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek
Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook