Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
Schnell v tomto ohledu sla-
ví úspěchy s třmínkovačkou Eura
25, což je nejvýkonnější třmínko-
vačka na světě. Ta dokáže zpraco-
vávat 1 drát o průměru 25mm a 2
dráty o průměru 20mm. Jedná se
o třmínkovačku se dvěma ohýba-
cími hlavami, která kromě výroby
třmínků umožňuje především výro-
bu tzv. hupů s ohyby na obou kon-
cích. Maximální rychlost tahu je
160 m/min a rychlost ohybu 585°/s.
Výhodou stroje je speciál-
ní předrovnací jednotka ulehču-
jící zavádění drátu z nového svit-
ku. Patentovaná podávací jednotka
umožňuje samostatný posuv kaž-
dého drátu zvlášť. Samozřejmos-
tí je také automatická motorizo-
vaná výměna drátu a automaticky
nastavitelné vedení drátu. Volitel-
ná verze Bridge s mobilním vozí-
kem umožňuje výrobky automa-
ticky sbírat a třídit.
Tento stroj nabízí plně elektro-
nické rovnání s komfortním nasta-
vením prostřednictvím joysticku
na ovládacím panelu stroje. Stan-
dardem je také připojení stroje
k internetu umožňující vzdálenou
diagnostiku.
Na nedávné akci pořádané
v červnu firmou Schnell s ná-
zvem Open House, které se zú-
častnily stovky zákazníků z ce-
lého světa, byla mimo jiné
představena absolutní světová
novinka s názvem Senso Tech-
nology. O jakou technologii jde?
Jedná se doslova o revoluční
inovaci na poli zpracování svitko-
vé oceli.
Senso Technology je prv-
ní systém na světě, který pomo-
cí kombinace speciálních snímačů
a softwaru umožňuje automatické
rovnání drátu bez nutnosti zásahu
obsluhy!
Systém Senso Technology do-
káže rozpoznat zakřivení zpraco-
vávaného drátu a ve spolupráci se
softwarem stroje automaticky na-
stavit rovnací systém tak jako zku-
šená obsluha. Kvalita rovnání je
pak špičková.
Jak vidíte budoucnost této
technologie?
Podle mého soudu revoluční
systém Senso Technology změní
celé odvětví zpracování betonář-
ské oceli. Firma Schnell prozatím
tento systém využila u strojů na sí-
tě, do budoucna však plánuje jeho
aplikaci také u samostatných rov-
naček a dalších zařízení. Myslím,
že se máme se na co těšit!
Kdy budou nové technolo-
gie Eura 25 a Senso Technology
dostupné i pro české a sloven-
ské zákazníky?
Stroj na úpravu betonářské oce-
li Eura 25 je běžně dostupný, ně-
kteří naši zákazníci již o tento stroj
projevili zájem. Co se týče Senso
Technology, již se aplikuje u stro-
jů na výrobu kari sítí a v krátké do-
bě bude tato technologie využita
i u dalších strojů.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický
ITES, spol. s r.o.
Příční 18, 669 02 Znojmo
tel.: 515 222 961
e-mail:
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook