Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 6

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
6
Co stálo u zrodu myšlen-
ky podnikat v oborech těžby
nerostných surovin a výroby
transportních betonů?
S ohledem na dosažená vy-
sokoškolská vzdělání v oborech
strojního inženýrství a podniko-
vé ekonomiky se mé podnikání
v oblasti těžby nerostných surovin
dá definovat jako podnikatelská
příležitost. Společnost ZEPIKO
spol. s r. o. jsem založil v roce
1992 a v roce 2000 jsme dosáh-
li počtu 5 pískoven v rámci Jiho-
moravského a Olomouckého kraje,
které provozujeme nadále. S ohle-
dem na sílící vliv nadnárodních
společností na surovinové zdroje
v rámci ČR jsem považoval za ne-
zbytné zajistit pro vlastní pískov-
ny trvalé odbytiště materiálů, pro-
U příležitosti výročí 25 let od založení těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r. o., sesterské společnosti firmy
TRANSBETON s. r. o., jsme požádali o rozhovor jejich generálního ředitele a současně jediného vlastníka, Ing. Zdeňka Ohniště.
Jsme největší ryze český
VÝROBCE ČERSTVÉHO BETONU V ČR
to jsem v roce 2000 založil firmu
TRANSBETON s. r. o. Od tohoto
okamžiku vznikla de facto koncer-
nová skupina firem zvaná ZEPIKO
GROUP, kam dnes patří i naše
společnosti zabývající se investi-
cemi do nemovitostí a jejich ko-
merčními pronájmy.
V čemshledáváte Váš úspěch
v podnikání?
Jsme rodinná firma bez jakého-
koliv zahraničního kapitálu. Na-
še rodina nezískala žádný majetek
ani dědictvím, ani restitucemi. Vše,
co dnes vlastníme a provozujeme,
jsme vybudovali vlastní pílí, per-
manentními reinvesticemi provoz-
ních financí, modernizacemi tech-
nologických a strojních zařízení
a v neposlední řadě chováním řád-
ného hospodáře. Každý stroj či za-
řízení v pískovně či betonárně musí
být vždy v reprezentativním stavu,
v korporátní grafice a pracovní-
ci na provozovně, domíchávačích
a čerpadlech musí respektovat fi-
remní kulturu, individuální přístup
k zákazníkům a pravidla kvality.
Rád bych zdůraznil, že všechny na-
še betonárny jsou na vlastních po-
zemcích s vlastní infrastrukturou
a domíchávači betonu.
Lze ve výrobě čerstvých be-
tonů mít nějakou konkurenční
výhodu?
Jsme progresivní společnost,
která klade vysoký důraz na kva-
litu služeb a dále na výzvy, kte-
ré přináší trh. Dokážeme se rychle
rozhodovat i v procesech majících
na firmu strategický vliv. K cha-
rakteristice služeb nutno dodat, že
péči o zákazníka, bez ohledu na je-
ho odběratelský potenciál, věnuje-
me stejné úsilí jako kvalitě našich
výrobků. Se zákazníky komuniku-
jeme k jejich maximální spokoje-
nosti, péče o kvalitu výrobků pro-
střednictvím technologa je také
každodenní součástí dodávek be-
tonů. Obecně je známo, že před-
ní výrobci čerstvých betonů – naši
konkurenti – vyrábí podobné vý-
robky, pouze je odlišují produkto-
vými názvy převážně v anglickém
jazyce. My nazýváme výrobky
„pravými jmény“, tak aby zákaz-
ník byl ihned obeznámen s naším
sortimentem. Z hlediska výzev vy-
skytujících se na trhu jsme učen-
liví, ochotní a přizpůsobiví poža-
davkům zákazníka. Mimo běžné
betony dle ČSN EN 206 vyrábíme
cementobetonové kryty pro dál-
niční sítě a komerční sféru, betony
s vyšším požadavkem na moduly
pružnosti a pevnosti v tlaku a ohy-
bu, úzce spolupracujeme s Akredi-
tovanou laboratoří při VUT FAST
a ADMAS a společně vyvíjíme
nové generace betonů s využitím
pro vodohospodářství apod.
Má společnost TRANSBETON
s. r. o. ve svém portfoliu výrob-
ků nějaké speciální betony?
Mezi náš sortiment patří ce-
lá řada speciálních betonů, které
vyrábíme na každé z našich beto-
náren již mnoho let. V první řa-
dě je to tzv. „
podlahový beton
“,
který značíme klasicky C 16/20
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook