Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 8

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
8
Zajímavé novinky u prvně jme-
nované firmy naši redakci přiměly
k setkání s Ing. Jiřím Javorským,
ředitelem firmy ITES, kterého
jsme se zeptali na poslední inovace
v produktovém portfoliu italského
výrobce Schnell.
„Společnost Schnell Group je
světovým lídrem v oblasti výro-
by strojů na zpracování betonářské
oceli a vývoje softwaru pro přípra-
vu, optimalizaci a řízení výroby
v armovnách. Firmu tvoří dvanáct
firem, přičemž šest stroje vyrábí,
jedna vyvíjí software a dalších pět
společností se zabývá servisem.
Kromě strojů na zpracování beto-
nářské oceli jako jsou např. třmín-
kovačky, stříhací a ohýbací linky
je také významným výrobcem ro-
torových rovnaček, tažíren a strojů
na svařování kari sítí. Díky prvot-
řídnímu vývoji a neustálým inova-
cím je Schnell Group technologic-
ky nejvyspělejší firmou v oboru,“
říká v úvodu našeho rozhovoru
Jiří Javorský.
Jednou z posledních novi-
nek firmy je stroj Eura 25. Mo-
hl byste jej charakterizovat
a představit hlavní výhody?
Nejnovějším trendem v obo-
ru zpracování betonářské oceli
je posun ke stále větším a větším
průměrům svitkové oceli. V zá-
padní Evropě je již dnes běž-
SENSO TECHNOLOGY OD FIRMY SCHNELL
- revoluční inovace v oblasti zpracování svitkové oceli
Znojemská společnost ITES spol. s r. o. se od počátku svého působení zabývá prodejem a servisem strojů
a zařízení pro zpracování betonu a betonářské oceli. Svým zákazníkům nabízí produkty od nejvýznamnějších
světových výrobců, jako jsou firmy Schnell, Hawkeye-Pedershaab, myWood, Flex Mold, Kraft atd.
ný průměr svitků 20 mm a začí-
ná se s výrobou svitků o průměru
25 mm.
Eura 25
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook