Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 5

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
5
haly včas, v požadované kvali-
tě a za rozumnou cenu, s osobním
přístupem a poradenstvím v každé
fázi realizace haly.
Pojďme se na tuto stavbu
podívat podrobněji. Co před-
cházelo realizaci této úspěšné
stavby a jak je stavba členěna?
Realizaci montovaného auto-
salonu s autogalerií předcházela
důkladná přípravná fáze, projekč-
ní práce a práce architektů. Vznik-
lo několik základních návrhů stav-
by, které se postupně propracovaly
do detailů.
Stejně jako koncepce haly se
vyvíjela a upravovala barevnost
exteriéru i interiéru až do finální
podoby haly v barvách bílé, černé
a červené.
Komplex je členěn na tři zá-
kladní celky – montovaný autosa-
lon s expozicí vozidel automobilky
SEAT, galerii veteránů motorek
a autogalerii cenné sbírky inves-
tora.
Celá hala je smontovaná z rá-
mové ocelové konstrukce z IPE
a HEA profilů kotvených k zákla-
dovým betonovým patkám. Kon-
strukce haly je opláštěná z izo-
lačních sendvičových panelů.
Hale vévodí čelní prosklená fasá-
da z hliníkových výkladců včetně
automatických dveří.
Interiér haly je stejně jako ce-
lá hala kombinací oceli a skla. Pro-
sklené kanceláře včetně dělicích
stěn působí velmi luxusně a mo-
derně.
Na vašich internetových
stránkách máte k dispozici kon-
figurátor hal. K čemu slouží
a použil ho investor této stav-
by v počáteční fázi komunikace
s vámi?
Ano, máte pravdu. Na našich
internetových stránkách je inves-
torům volně přístupný konfigurá-
tor hal, ve kterém je možné si díky
pokročilé CAD aplikaci v několika
krocích vytvořit vizuál zamýšlené
haly. Konfigurátor je nově přepra-
cován a doplněn o nové funkce,
takže potenciální stavebník získá
po zadání potřebných údajů velmi
přesné informace o dané hale.
V rámci konfigurátoru je v pr-
vé řadě zapotřebí se rozhodnout
pro typ haly, tedy zdali požaduje
investor halu jednopodlažní nebo
dvoupatrovou. Následně je nutné
zadat rozměry haly – šířku, dél-
ku a okapovou výšku. Konfiguro-
vat pak může konstrukci, opláště-
ní, střechu, otvory pro vrata, okna
i dveře, ale i barevnou kombina-
ci stěnových panelů, střechy, kon-
strukcí a dalších doplňků. Po zadá-
ní všech požadovaných údajů nám
může investor takto nakonfiguro-
vanou halu poslat e-mailem k na-
cenění.
Konfigurátor haly je jedineč-
ný zejména díky variabilitě, mů-
žete si vyzkoušet různé rozměrové
i barevné vlastnosti haly a můžete
se na halu podívat ze všech stran,
na střechu i zevnitř.
Jaké montované haly plánu-
jete realizovat v letošním roce?
V letošním roce realizujeme
zejména několik výrobních hal
a skladů, rekonstruujeme autosa-
lon Peugeot v Praze, zrealizovali
jsme nové vinařství na Jižní Mo-
ravě a připravujeme ještě dvě vi-
nařství na léto a podzim. Objeví se
také několik nových autoservisů
a myčka. Z prodejních hal to bude
prodejna zahradního nábytku a za-
jímavý projekt je i prodejna proti-
atomových krytů. Na podzim bu-
deme stavět také potravinářskou
halu – masokombinát a sklad bio
produktů české firmy.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický
Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766,
765 02 Otrokovice
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook