Stavební a investorské noviny - 5 / 2017 - page 20

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
20
Pane řediteli, jaké zakázky
jste vysoutěžili v poslední do-
bě a které jste realizovali v ČR?
Úvodem musím konstatovat,
že boom na trhu železobetono-
vých prefabrikátů stále pokraču-
je. Poptávka po nových výrob-
ních a skladovacích halách, či
po jejich rozšíření se nezmenšuje.
Naopak, stavební firmy a inves-
toři nezřídka rezervují naše vý-
robní kapacity.
Ze zajímavých, či velkých pro-
jektů realizovaných v poslední
době, bych uvedl zejména stav-
bu ASSAABLOY v naší oblíbené
lokalitě Ostrov u Stříbra, kde jsme
s úspěchem dodali železobetono-
vý skelet výrobního závodu pro
českou pobočku japonské firmy
KAJIMA, se kterou jsme po le-
tech obnovili spolupráci. Momen-
tálně dokončujeme hrubou stavbu
prodejny nábytku KIKA v Čes-
kých Budějovicích pro dlouhole-
tého partnera HSF System, roz-
pracovaný je velkosklad LIDL
Brandýs pro Metrostav. Na skla-
dě máme připravené prefabriká-
ty pro montáž logistického cen-
tra v CTP Parku Bor u Tachova
o ploše cca 15 000 m
2
. Právě vyrá-
bíme dílce pro halu developerské
firmy VGP. V souběhu je v růz-
ných fázích rozpracovanosti při-
bližně 20 projektů.
Orientace výroby je tedy jen
na velké halové objekty?
Haly, resp. jejich železobeto-
nový prefabrikovaný skelet, jsou
náš hlavní výrobní sortiment, ze-
jména pokud mají střešní vazníky
dlouhé minimálně 24 m. Na roz-
díl od konkurentů umíme vyrobit
předpjaté vazníky délky až 40 m.
Vyrábíme a montujeme ale i prvky
pro další druhy staveb: autosalóny,
pekárny, stadiony, nákupní centra
všech řetězců, ale i konírnu. Fir-
mám i soukromým stavebníkům
dodáme stropní panely Spiroll.
Na jakých stavbách se vaše
společnost účastnila ve světě?
Týkalo se to nějakých zajíma-
vých projektů?
Naše obchodní oddělení získa-
lo několik zakázek na dodávku že-
lezobetonových dutinových strop-
ních panelů do Skandinávie. Takže
SPIROLLy z PREFA PRAHA a.s.
můžete potkat např. na trajektu
do švédské Karlskrony, Helsinbor-
gu či Skövde.
Jako perličku zmíním zakázku
KARIBIK, kdy jsem musel kole-
gy přesvědčit, že se nejedná o vtip.
Pro českého investora naše společ-
nost realizovala projektovou do-
kumentaci, výrobu a montáž hru-
bé stavby soukromé rezidence
na karibském ostrově CURACAO.
Stavba ještě probíhá, ale již se ba-
víme o další etapě.
Máte dostatek kvalifikova-
ných pracovníků při vaší doda-
vatelské vytíženosti a kolika
směn se výroba týká?
S růstem výroby bylo nutno
zvýšit počet zaměstnanců. Sehnat
šikovného železobetonáře nebo
Společnost PREFA PRAHA a. s. je komplexní dodavatel
nosných konstrukcí a železobetonových prvků stavebních
dílců pro pozemní a inženýrské stavitelství. Panu Ing. Pavlu
Formanovi, výrobně – obchodnímu řediteli a předsedovi
představenstva, jsme i tento rok položili několik otázek...
PREFA PRAHA a. s. – spolehlivý dodavatel
BETONOVÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ
truhláře není jednoduché. Navá-
zali jsme i spolupráci se staveb-
ním učilištěm.
Použitím samozhutnitelných vy-
sokopevnostních betonů a urychlo-
vacích přísad bylo dosaženo vyšší
produktivity. Odpolední směna tak
může betonovat ve stejných for-
mách jako ta ranní, neboť prvek do-
poledne vyrobený má po přibliž-
ně 6 hodinách pevnost umožňující
transport na skládku.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil
PREFA PRAHA a. s.
Teplárenská 608/11
108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 281 031 111, fax: 281 031 405
e-mail:
KIKA České Budějovice
Velkosklad LIDL Brandýs
Soukromá rezidence na ostrově Curacao v Karibiku
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook