Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 4

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
4
Můžete v krátkosti popsat,
jakou dopravní situaci řeší vý-
stavba silnice I/58?
Ano. Mohu. Obec Skotnice leží
na hlavním tahu mezi městy Příbor
a Ostrava. Cílem výstavby je pře-
vést dopravu mimo zastavěné úze-
mí obce Skotnice. Silnice je budo-
vána jako novostavba.
Na jaké předcházející stav-
by vámi budovaný úsek silni-
ce I/58 navazuje a je plánováno
další pokračování její výstavby?
Stavba navazuje na již dří-
ve realizovaný obchvat Příbora.
Za Skotnicí se napojuje na původ-
ní vedení silnice I/58. Do budouc-
na je plánováno i pokračování té-
to silnice formou obchvatu obce
Mošnov.
Jaké jsou technické parame-
try budovaného úseku?
Jedná se o novostavbu komuni-
kace I. třídy I/58, S11,5/80 o dél-
ce 2967m. Na začátku bude stav-
ba napojena s pomocí větví MÚK
(mimoúrovňového křížení) na dál-
nici D48 (SO 102), dále stavba po-
kračuje 150 m dlouhým přesýpa-
ným tunelem skrze obec Prchalov.
Úseky před a za tunelem jsou ře-
šeny zárubními zdmi. Od kilome-
tru 1,1 hlavní trasy přechází úsek
ze zářezu do vysokého násypu až
po konec úseku. Konec úseku je
tvořen pomocí provizorního napo-
jení na stávající silnici I/58. V ná-
mi stavěném úseku se nachází čty-
ři mosty. První z nich (SO 201)
v km 1,580 je most nad polní ces-
tou. Most je navržen jako monto-
vaná klenbová konstrukce z pre-
fabrikovaných dílců s přesypem.
V km 1,880 se nachází třípolový
most (SO 202). Jedná se o most,
který překonává železniční trať
č. 325 Studénka – Veřovice. Ten-
to most je založený na pilotách.
Spodní stavba je ze železobeto-
nu. Nosná konstrukce bude tvoře-
na prefabrikovanými nosníky, kte-
ré budou spřaženy monolitickou
mostovkou z předpjatého betonu.
Délka mostu je 83,352m.
V km 2,200 následuje dvou-
pólový most, který řeší křížení
stavby s polní cestou a vodotečí.
Nosná konstrukce mostu je tvo-
Moravskoslezský kraj patří mezi nejprůmyslovější a zároveň nejhustěji obydlené oblasti v ČR.
V posledních letech se celý region potýká s enormním nárůstem dopravy, která mnohde téměř
neprodyšně rozděluje menší města či obce na dvě části. To je i případ obce Skotnice, která leží
nedaleko města Příbor. Provoz na zdejší silnici I/58 se tu stal natolik silným, že přejít z jedné její
strany na druhou je v současné době téměř nemožné. Nyní se však již občanům Skotnice blýská
na lepší časy. Od nedaleké dálnice D48 totiž rychle postupuje výstavba obchvatu, který vrátí do
obce původní pohodu a klid. Stavbu realizuje společnost EUROVIA CS, závod Zlín a závod Ostrava.
Nás zajímaly podrobnosti z průběhu výstavby. Spojili jsme se proto s hlavním stavbyvedoucím
výstavby obchvatu, panem Ing. Štefanem Podolanem, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten nám
vyšel vstříc a zanedlouho již náš redakční vůz uháněl směr Severní Morava.
Obchvat Skotnice vrátí do obce
PŮVODNÍ POHODU A KLID
říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny
pan Ing. Štefan Podolan, hlavní stavbyvedoucí společnosti EUROVIA CS, závod Zlín.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...48
Powered by FlippingBook