Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 11

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
11
TBG BETONMIX a. s.
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
ňová opatření. U Karlovic vzniká
nejvyšší sypaná hráz suché nádr-
že Jelení, která má před povodně-
mi ochránit nejen tamní obec, ale
i Širokou Nivu a Nové Heřminovy.
Stavba vyjde na 150 milionů korun
a má být dokončena v polovině ro-
ku 2019. Nás však již zajímalo, ja-
ké úkoly čekaly v oblasti dodá-
vek betonových směsí společnost
TBG BETONMIX a. s. v rámci re-
konstrukce přehrady Opatovice.
Jejího obchodního zástupce pro
Moravu, Ing. Marka Filisteina,
jsme se zeptali, jaké betony a pro
jaké konstrukce na stavbu dodáva-
li. Ten v úvodu vysvětluje: „Z na-
ší betonárny ve Vyškově (TBG
BETONMIX, a. s., člen skupiny
Českomoravský beton) dodává-
me podkladní beton C 16/20, pro
skluz, bezpečnostní přeliv a výva-
řiště beton C 30/37 XF3, ten má
určité garantované parametry –
w/c, max. průsak, modul pružnos-
ti, pevnosti v prostém tahu a tahu
za ohybu a požadavek na minimál-
ní objemové změny.“
Jaké množství betonu si re-
konstrukce přehradních objek-
tů vyžádá?
Doposud jsme na tuto stavbu
dodali cca 3 900 m
3
. Předpokládá-
me, že celkové množství dodané-
ho betonu po jejím dokončení bu-
de činit 4 100 m
3
.
V čem spočívá náročnost
dodávky a ukládky betonu?
Na počátku realizace jsme
si s dodavatelem stavby odladi-
li konzistenci betonu. Do svis-
lých a vodorovných konstrukcí
byl požadován beton konzisten-
ce S4. Pro šikmou konstrukci pod
posuvné bednění pak beton kon-
zistence S2 (i tak nebyl problém
s obsahem vzduchu). V některých
případech dodávek v hůře přístup-
ném terénu jsme je řešili s pomocí
autodomíchavačů s menším obje-
mem a kam se nedostala čerpadla
betonu, byla provedena ukládka
do konstrukce s pomocí bádií. To
samozřejmě časově betonáže pro-
tahovalo a vázalo nám to do ur-
čité míry i dopravní kapacity. Ze
strany investora byly zesíleny po-
žadavky na kontrolu kvality beto-
nu. Zkoušky betonu (konzistence,
obsah vzduchu) byly prováděny
z každého autodomíchávače. Jen
pro vaši představu, taková četnost
zkoušení není vyžadována ani
na stavbách ŘSD. V tomto směru
jsme vše dodrželi a požadavkům
stavby vyhověli.
Jak tedy hodnotíte vaši spo-
lupráci s vedením stavby?
„Spolupráci s vedením stavby
hodnotím velmi kladně. Stavba
nám předává včas aktuální infor-
mace ze stavby a harmonogram
prací. To nám umožňuje skloubit
dodávky pro tuto stavbu i s na-
ší ostatní výrobou. Osobně jsem
velmi rád, že se můžeme na té-
to zajímavé a veřejně prospěšné
stavbě podílet,“ uzavírá naše se-
tkání přímo na stavbě Ing. Marek
Filistein.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
Ivo Románek
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook