Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 21

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
21
Kromě ekonomických přednos-
tí používání svařovaných sítí lze
uvést i řadu technických výhod.
Technické výhody
výztužných sítí:
vyšší pevnost materiálu,
výhodnější rozložení materiálů
ve vyztužovaných průřezech,
výhodnější rozložení materiálů
pro omezení šířky trhlin betonu,
velmi dobrá soudržnost sítí
s betonem v důsledku profilo-
vaného povrchu drátů a přiva-
řených příčných prutů,
krátké kotevní délky,
vytváření prostorově tuhých
a stabilních výztužných košů,
které při betonáži vykazují tva-
rovou stálost.
Uživatelské zpracování
svařovaných sítí
Úpravou standardních svařova-
ných sítí stříháním a ohýbáním pro
sloupy, průvlaky apod. se dosahu-
je maximálního a mnohostranného
využití v betonovém stavitelství.
Rovinné svařované výztužné sítě
vyráběné firmou Železárny-Anna-
hütte, spol. s r. o. se především po-
užívají pro vyztužování:
střešních, stropních i základo-
vých konstrukcí,
železobetonových a předpja-
tých nádrží kanálů,
železobetonových opěrných zdí
a železobetonových stěnových
konstrukcí,
průmyslových podlah, betono-
vých vozovek a letištních při-
stávacích ploch,
třmínkových výztuží prutových
prvků,
lemování okrajů, spojení rohů –
sítě se obvykle ohýbají do tvaruU,
fixování výztužných sítí u hor-
ního povrchu deskových kon-
strukcí.
Dále se sítě mohou uplatnit při
vyztužování tunelů, potrubí, sko-
řepin apod.
Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
Dolní 100, 796 01 Prostějov
tel.: +420 582 312 746
e-mail:
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...48
Powered by FlippingBook