Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 12

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
12
Joao Paulo Pereira, generální ře-
ditel a předseda představenstva,
až do současnosti zodpovídal
za obchod celého klastru Lafarge-
V čele společnosti
Lafarge Cement, a. s.,
tradičního českého výrobce
cementů, stojí s účinností
od 1. 3. 2018 pan Joao
Paulo Pereira. Z pozice
generálního ředitele
a předsedy představenstva
spolu s místním týmem řídí
provoz v Čížkovicích.
CEMENTÁRNU LAFARGE CEMENT, A. S.
nově řídí Joao Paulo Pereira
Holcim střední Evropa. Ten nyní
zkvalitňuje funkční model říze-
ní v jednotlivých zemích střed-
ní Evropy. A proto se pravomoci
a výkonná moc z úrovně klastru
přesouvají do zemí prostřednic-
tvím manažerů jednotlivých ze-
mí. Ti jsou zodpovědní za lo-
kální finanční výsledky, rozvoj
trhu a podnikání a zároveň zajis-
tí, že spolupráce a hodnoty celé-
ho klastru budou na maximální
úrovni.
Joao Paulo Pereira pochází
z Brazílie. Pro Skupinu Lafarge
začal pracovat před 20 lety. Během
studií získal titul v oboru strojíren-
ství a magisterský titul v oboru
obchodní administrativa. Zastá-
val různé pozice v oblasti financí,
rozvoje strategie a obchodu, náku-
pu pro skupinu Lafarge ve Francii,
Chile a Rakousku. Je mu 48 let, je
ženatý a má dvě děti.
Čížkovická cementárna od ro-
ku 2010 patří do klastru, který
tvoří kromě České republiky ješ-
tě Maďarsko, Rakousko, Sloven-
sko, Chorvatsko a Slovinsko. Jeho
současný název je LafargeHolcim
střední Evropa a manažeři jednot-
livých zemí jsou přímo podřízeni
generálnímu řediteli klastru, José
Antonio Primovi. Centrála sídlí
ve Vídni.
Čížkovická cementárna pa-
tří už 120 let mezi renomova-
né výrobce stavebních mate-
riálů na českém i německém
trhu. Od roku 1992 je cementár-
na součástí mezinárodní skupi-
ny Lafarge. Po sérii významných
investic do výrobních procesů
se čížkovická cementárna zařa-
dila na špičku cementáren v re-
gionu, co se týče kvality, účinnos-
ti i ekologie provozu. Ve využití
sekundárních paliv dokonce patří
ke světové špičce v oboru. V ro-
ce 2018, v době 120letého výročí
na trhu, uvádí Lafarge Cement no-
vou značku Český čížkovický ce-
ment. Zároveň také po kompletní
rekonstrukci filtru spalin snížila
30násobně emise prachových čás-
tic na absolutní minimum.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...48
Powered by FlippingBook