Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 10

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
10
Nám se v uplynulém období poda-
řilo stavbu navštívit a hovořit zde
jak s hlavním stavbyvedoucím ze
společnosti SMP CZ, panem Lubo-
mírem Foltánem, tak i s obchod-
ním zástupcem společnosti TBG
BETONMIX pro jižní Moravu,
Ing. Markem Filisteinem. V úvodu
našeho setkání jsme se zeptali hlav-
ního stavbyvedoucího, pana Foltá-
na, na dobu vzniku díla a jeho stav
před zahájením stavebních prací.
Ten k naší otázce říká:
„Výstavba přehrady proběhla
v letech 1969 až 1972. Byla budo-
vána jako hlavní zdroj pitné vody
pro oblast Vyškovska. Od té do-
by se na stavbě prováděly pouze
základní opravy a údržba. K zá-
sadní rekonstrukci bylo přikroče-
no až nyní.
Jaké byly důvody rekon-
strukce?
Vodní nádrž Opatovice na Vyškovsku se nachází v malebném
údolí řeky Malá Haná. Byla vybudována v již v roce 1972
a dodnes slouží jako zdroj pitné vody pro blízké město Vyškov
a jeho okolní obce. Přehradní dílo charakterizuje mohutná 36 m
vysoká sypaná přehradní hráz, přičemž objem zadržené vody se
pohybuje na úrovni 10 000 000m
3
.
V současné době probíhají v okolí přehrady i na samotné
hrázi rozsáhlé rekonstrukční práce. Generálním dodavatelem
díla je společnost SMP CZ, a. s., konkrétně její Divize 5
Vodohospodářské a průmyslové stavby. Hlavním dodavatelem
betonu na stavbu je společnost TBG BETONMIX a. s., člen
skupiny Českomoravský beton.
Beton od TBG BETONMIX a. s. pomůže zvýšení protipovodňové ochrany
PŘEHRADY OPATOVICE NA VYŠKOVSKU
Hlavním důvodem bylo zvýše-
ní bezpečnosti přehrady pro převe-
dení povodňových vod, kdy došlo
k úpravám přehradní hráze a dal-
ších návazných objektů přehrady
na stupeň Q
10000
. Ve skutečnosti to
znamená, že přehrada bude po do-
končení rekonstrukce připravena
odolat desetitisícileté povodni.
V jaké fázi se stavba nyní na-
chází?
V současné době máme dokon-
čeno 90% betonářských prací. By-
ly vybudovány bezpečnostní přeliv,
přemostění, skluz a vývar. V součas-
né době dokončujeme přísyp vzduš-
ného líce přehrady. Dále pokračuje-
me v práci na dalších objektech tak,
abychom dílo včas dokončili.
Kolika stavebních objektů se
tedy rekonstrukce dotkla?
Tato stavba je rozdělena celkem
do deseti stavebních objektů. Sta-
vební objekt jedna (dále jen SO)
je koruna hráze, SO2 je bezpeč-
nostní přeliv, SO3 tvoří přemostě-
ní, SO4 je skluz – otevřené kory-
to, SO5 je vývar, SO6 je odpadní
koryto, SO7 tvoří přísyp vzduš-
ného líce hráze, SO8 je návodní
opevnění, SO9 jsou inženýrské sí-
tě a SO10 je obnova a moderniza-
ce bodů pro technicko-bezpečnost-
ní dohled (TBD).
Jaký je předpokládaný ter-
mín ukončení prací?
„Podle smlouvy máme stav-
bu dokončit do konce února 2019.
Osobně pevně věřím, že se nám to
povede,“ říká v závěru našeho setká-
ní hlavní stavbyvedoucí ze společ-
nosti SMP CZ, pan Lubomír Foltán.
Betony pro přehradu
Velké zkušenosti s dodávkami be-
tonů pro vodohospodářské stav-
by má společnost Českomoravský
beton a. s. Jen v posledním obdo-
bí byl beton od této společnos-
ti použit při rekonstrukci přehrady
Harcov na Liberecku, kde rekon-
strukcí prochází nejen samotná
hráz, ale také podloží hráze. Budo-
vána je zde i nová štola, ze které
budou provedeny injektáže podloží
z důvodu zamezení průsaků vody.
Vybudovány budou mimo jiné no-
vé spodní výpusti, upravena bude
i kaskáda a přelivy. Oprava probí-
há i na opěrné zdi na pravém břehu
přehrady. Další významná stav-
ba, která vzniká s přispěním beto-
nu od společnosti Českomoravský
beton, se nachází na Bruntálsku.
Zde jsou budována protipovod-
Vlevo původní stav, vpravo probíhající rekonstrukce
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...48
Powered by FlippingBook