Stavební a investoské noviny - 5 / 2018 - page 9

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY
9
jekt vodního hospodářství a štíto-
vá stěna nové haly jsou na ní přímo
uloženy. Vodní hospodářství je
dvoupodlažní železobetonový mo-
nolitický stěnový systém o rozmě-
rech 9,8x42,1m, výšky 12m, s ex-
trémními hodnotami zatížení (až
4 tuny na m
2
) od technologie, kte-
rá je umístěná ve všech podlažích
i na ploché střeše objektu.
Dotčená stávající opěrná zeď
je vyztužena po 6 metrech žeb-
ry 0,8x1,7m, která se pro uvolně-
ní nové dispozice vybourají, a její
základ zasahuje 2,4m do navrže-
né části novostavby. Přitížení no-
vostavbou objektu vodního hos-
podářství, které je umístěno přímo
na základu opěrné zdi, by vyvola-
lo nerovnoměrné zvýšení napětí
v základové spáře zdi až o 220kPa
a nežádoucí sednutí a natočení je-
jího základu. Toto přitížení bylo
nutné eliminovat, proto bylo na-
vrženo nezávislé založení nového
objektu na dvou řadách vrtaných
mikropilot, které jsou provrtány
skrz stávající základ a v prostupu
základem uloženy do HDPE chrá-
niček, které částečně omezí spolu-
působení založení novostavby se
stávajícím základem.
Stavba bude dále výrazně
zkomplikovaná tím, že části ob-
vodového a střešního pláště stáva-
jících konstrukcí hal sousedících
s přístavbou budou demontová-
ny, dřík stávající opěrné zdi nad-
betonován do požadované úrovně
soklu +0,750m nad úroveň ±0,00
nové haly, s tím, že stávající pod-
půrné sloupy střešní konstruk-
ce budou řešeny v detailu umož-
ňujícím jejich volný pohyb a to
za pouze minimálně omezeného
provozu ve stávajících objektech,
pomocí vytvořené zástěny, chrání-
cí provoz stávající haly.
Statický návrh
objektů přístavby
Nosná konstrukce objektu vod-
ního hospodářství je železobeto-
nový monolitický stěnový skelet
s tloušťkou stěn 400, resp. 300mm
a stropů 250mm, stěny v 1. PP
a stropy v 1. PP a 1. NP jsou vyztu-
ženy trámy výšky 400 a 500mm.
Výpočet vnitřních sil a deforma-
cí nosné konstrukce objektu byl
proveden na prostorovém kombi-
novaném deskostěnovém a pruto-
vém modelu, kde trámy byly zadá-
ny jako žebra desky s vypočtenou
spolupůsobící šířkou. Založení
na pilotách bylo modelováno jako
pružné bodové podpory a mikropi-
loty jako liniové pružné podpory.
Reakce z těchto podpor byly pou-
žity pro návrh hlubinného založe-
ní. Vzhledem k nutnosti zachovat
v průběhu výstavby v provozu tra-
fostanici v blízkosti novostavby, je
celá západní a severní část objek-
tu navržena ve stavební jámě paže-
né záporovým kotveným pažením
na paženou výšku 5,5m.
Do severní zdi vodního hos-
podářství jsou vetknuty prefabri-
kované sloupy objektu nové haly,
které jsou tak v tomto místě vyso-
ké 18,3m. Samotný objekt výrobní
a skladovací haly je skelet tvořený
prefabrikovanými železobetono-
vými sloupy a ocelovými vazní-
ky. Výpočetní model je prostoro-
vý prutový, klíčové při statických
výpočtech bylo propojení jednot-
livých částí přístavby, zohlednění
jejich spolupůsobení a minimali-
zace přitížení a zásahů do stáva-
jících konstrukcí. Dále bylo v ná-
vrhu nutné započítat umístění
portálových jeřábů ve více výš-
kových úrovních a o nosnosti až
32 tun. Podlahová deska je navrže-
na tloušťky 220mm z betonu min.
C25/30 s rozptýlenou ocelovou
výztuží (tzv. drátkobeton).
Oba nové objekty přístavků
jsou navrženy jako dvoupodlaž-
ní prefabrikované železobetonové
konstrukce vytvořené sloupy, prů-
vlaky a panelovými stropy. Stropy
převážné části objektů jsou navr-
ženy z předpjatých dutinových pa-
nelů tloušťky 260, 320 a 400mm.
Část stropů jižního přístavku je,
vzhledem ke zvýšení požadova-
ného zatížení stropu, navržena
z prefabrikovaných předpjatých
železobetonových žeber tvaru T
s dobetonávkou.
Závěr
Z projekčního a statického po-
hledu je problematika přístaveb
ke stávajícím objektům zpravidla
komplikovanější než výstavba tzv.
na zelené louce. V případě projek-
tu přístavby průmyslové haly spo-
lečnosti DGS Druckguss Systeme
v Liberci to v kombinaci se znač-
ným rozdílem výšek založení stá-
vajících a nových objektů a nároč-
nými technologickými požadavky
na zatížení stropních konstrukcí
a místních geologických poměrů,
přineslo nutnost použití technolo-
gií speciálního zakládání a těžkých
konstrukčních řešení stropů, která
se zpravidla u běžných průmyslo-
vých hal nenavrhují. U takto kom-
plikovaných staveb je nutná úz-
ká spolupráce všech zúčastněných
profesí projektu a investora, aby
bylo dosaženo po funkční, ekono-
mické i technické stránce vyspělé-
ho projektu.
Ing. Petr Ansorge
Valbek, spol. s r. o., Liberec
Ing. Jan Blažek
V-CON s. r. o., Praha
Obr. 4: Výpočetní model vodního hospodářství
Obr. 5: Výpočetní model haly přístavby
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook